Meevaller van veertig miljoen

Body: 
De Utrechtse universiteit heeft over 1998 in plaatsvan de begrote twee miljoen gulden een positief resultaat geboektvan rond de veertig miljoen. Vooral de inkomsten uitcontractonderzoek stegen onverwacht sterk.

De opvallend forse omvang van het exploitatieoverschot over 1998blijkt uit de onlangs door het college van bestuur gepubliceerdejaarrekening. De cijfers laten zien dat op centraal niveau achtmiljoen gulden werd overgehouden, terwijl bij de faculteiten endiensten in totaal 28 miljoen gulden meer binnenkwam dan werduitgegeven. De totale begroting van de universiteit beloopt bijnanegenhonderd miljoen gulden.

Een belangrijke verklaring voor het hoge overschot vormt desterke stijging van de inkomsten uit contractactiviteiten. Intotaal verrichtte de universiteit in 1998 voor 221 miljoen guldenaan werk voor derden, waarvan voor 99 miljoen aancontractonderzoek.

Hoewel de meevaller in dank wordt aanvaard, constateert hetcollege van bestuur toch dat er kennelijk iets mis is met de manierwaarop faculteiten en diensten hun begroting opstellen. Een aantalramingen is duidelijk van onvoldoende kwaliteit, aldus eenbegeleidende brief, en met de betreffende onderdelen is inmiddelsafgesproken dat zij een beter kloppende begroting voor het jaar2000 inleveren. Ook moeten de onderdelen zorgen dat het college zosnel mogelijk na 1 juli de beschikking heeft over betrouwbarehalfjaarcijfers, waarmee bij het opstellen van een gewijzigdebegroting rekening kan worden gehouden.

EH