Uraad eist zeggenschap over meerjarenbegroting

Body: 

De Universiteitsraad weigert akkoord te gaan met hetvoorstel van het college van bestuur voor een herziening van definanciële meerjarenplanning. Als gevolg van dat voorstel zouhet instemmingsrecht van de Raad worden vervangen door eenaanzienlijk minder vergaand adviesrecht.

Centraal in de plannen van het college staat het voornemen om inUtrecht een meerjarenbegroting in te voeren. Op dit moment werkt deuniversiteit met een éénjarige begroting die jaarlijks indecember wordt vastgesteld. Dat gebeurt op basis van een in junivan hetzelfde jaar geactualiseerd meerjarenperspectief (IFS). Sindsde invoering van de nieuwe hoger onderwijs wet MUB in 1997 mag deUniversiteitsraad over de begroting alleen nog maar advies geven.Voor het vaststellen van het IFS heeft het college van bestuurechter nog wel de instemming van de Universiteitsraad nodig.

Om de financiële planning beter te stroomlijnen heeft hetcollege nu besloten om het IFS af te schaffen en in plaats daarvaneen meerjarenbegroting in te voeren. Op zich heeft niemand daarproblemen mee. Waar de Universiteitsraad echter wel bezwaar tegenmaakt is dat zij daardoor het instemmingsrecht over het langetermijnbeleid kwijt dreigt te raken en zich voortaan zou moetenbeperken tot het geven van een betrekkelijk vrijblijvendadvies.

In een uitgebreide commissievergadering maakte deUniversiteitsraad maandagavond duidelijk niet akkoord te zullengaan met een zo vergaande inperking van zijn bevoegdheden. "Wil deRaad een volwaardige gesprekspartner van het college van bestuurblijven, dan dient over zo'n essentieel onderwerp als hetmeerjarenbeleid ook echt serieus te kunnen worden meebeslist", zeistudent Roy Erkens, die namens de voltallige U-raad het woordvoerde.

Rector Voorma reageerde verbaasd op de stellingname van deraadsleden, omdat er naar zijn mening eigenlijk niets aan de handis. "De meerjarenbegroting wordt vastgesteld op basis van onsnieuwe bekostigingsmodel. En dat wordt ter instemming aan uvoorgelegd. De begroting zelf is niet meer dan een technischeuitwerking van dat model. Dus ik zie het probleem eigenlijk nietzo." Maar die uitleg was de raad wat al te simpel."Instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid. Die geven wijniet graag uit handen", stelde personeelsvertegenwoordiger dr.André Manders. "Het college van bestuur zegt zelf dat het onzebevoegdheden niet doelbewust wil inperken. Dan kan het toch geenprobleem zijn om ons instemmingrecht te geven ten aanzien van demeerjarenbegroting?"

Verrast door de forse tegenstand zegde secretaris Kardux toe dathet college van bestuur nog een keer goed naar het voorstel zalkijken. "We zullen ons beraden. Maar dat betekent nog niet dat weuw suggestie één twee drie zullen overnemen."

EH