Bètaraad akkoord met begroting en tijdelijke “vacaturestop”

De raad van Bètawetenschappen heeft begin deze week alsnog ingestemd met de begroting van de faculteit. Een aantal vacatures voor nieuwe medewerkers wordt voorlopig niet ingevuld.

De begroting stond kort voor de zomer al op de agenda van de faculteitsraad. Op dat moment kregen de raadsleden zoveel negatieve geluiden vanuit de departementen Biologie, Scheikunde en Farmacie dat ze niet wilden instemmen.

De drie departementen hadden grote moeite met een opdracht van het faculteitsbestuur om de geplande uitgaven voor volgend jaar met iets meer dan een miljoen euro terug te brengen. Het faculteitsbestuur meende geen andere optie te hebben. De middelen die Bètawetenschappen volgend jaar kan verdelen zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, maar de faculteit heeft besloten extra geld uit te trekken voor onder meer het onderbezette informatica-onderwijs en aan data-opslag. De departementen worden daarom gekort. In de begrotingen die zij indienden bij het faculteitsbestuur gaven zij echter aan juist méér geld nodig te hebben.

Als de drie departementen voldoende besparende maatregelen nemen, mist de faculteit volgend jaar nog steeds zo’n anderhalf miljoen voor een sluitende begroting. Het bestuur besloot dit deels te dekken door alle openstaande vacatures kritisch tegen het licht te houden (het faculteitsbestuur spreekt zelf van een “selectieve vacaturekeuze” in plaats van een “vacaturestop”). Van de 85 aangevraagde vacatures zijn er 14 in de wachtkamer zijn geplaatst. Uiteindelijk gaat dit leiden tot een besparing van zo’n acht ton.

Het gebrek aan draagkracht bij de departementen en het plotse opschorten van de vacatures waren voor de faculteitsraad belangrijke struikelblokken. De raad beschikt dit jaar voor het eerst over instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en wilde niet over één nacht ijs gaan. Het feit dat de raad niet was geïnformeerd over de “vacaturestop” gaf bovendien aanleiding tot enige onvrede.

Maandag boog de raad zich in een extra belegde vergadering opnieuw over de begroting. Het faculteitsbestuur stelde zich op het standpunt dat de raad alleen zou moeten beoordelen of de wijze waarop de beschikbare middelen werden verdeeld juist was. Hoe dergelijke beslissingen uitwerkten binnen de departementen zelf behoorde volgens het bestuur niet tot “hoofdlijnen van de begroting”.

Desalniettemin liet het faculteitsbestuur maandag aan de raad weten inmiddels samen met de departementen Scheikunde en Biologie tot een oplossing te zijn gekomen. Met Farmacie – waar een grootschalige en dure onderwijsvernieuwing plaatsvindt – verlopen de gesprekken moeizamer, maar ook daar zijn volgens het faculteitsbestuur nu besluiten genomen.

Wat betreft het opschorten van de vacatures meende het faculteitsbestuur dat deze beslissing op zo’n korte termijn genomen moest worden dat de tijd om de raad te informeren ontbrak. Bovendien ging het volgens het bestuur om een relatief gering aantal vacatures. Vice-decaan Sjef Smeekens, die de vanwege een sabbatical afwezige decaan Gerrit van Meer verving, beloofde desondanks de raad in het vervolg bij soortgelijke beslissingen te betrekken.

Na een schorsing maakte de faculteitsraad bekend in te stemmen met de nieuwe begroting op voorwaarden dat de “selectieve vacaturekeuze” op 1 januari 2017 wordt ingetrokken. Als de maatregel toch verlengd moet worden, dan moet de raad daarbij om instemming worden gevraagd. Met die voorwaarden kon Smeekens leven.

Advertentie