Bestuur UU: betrokkenheid bij medezeggenschap moet sterker

​Er is een taskforce ingesteld die onderzoekt hoe de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij medezeggenschap vergroot kan worden. Dat schrijft het College van Bestuur in een reactie op de open brief van Rethink UU.

"Goede medezeggenschap gedijt bij betrokkenheid van medewerkers en studenten", schrijft Marjan Oudeman namens het College van Bestuur (CvB). Ze kondigt aan dat een taskforce aanbevelingen zal doen om medezeggenschapsraden beter op het netvlies van UU'ers te krijgen.

Het CvB verwijst naar recent adviesrapport van studenten in de U-raad. Daarin wordt beschreven dat momenteel "te weinig" studenten meepraten over het onderwijs dat zij volgen. Om meer studenten mee te laten praten wordt geadviseerd om per opleiding een vrij toegankelijk onderwijsparlement op te richten. Dat parlement zou een paar keer per jaar samenkomen en brede thema's als tutoraat, arbeidsmarktoriëntatie of faciliteiten aan de orde stellen.

Rethink UU riep eind maart in een open brief op om de het universitaire bestuur te democratiseren, bijvoorbeeld door de verkiezingen van bestuurders en door de bevoegdheden van de universiteitsraad en faculteitsraden uit te breiden. Dat soort toezeggingen doet het CvB in de brief niet. De huidige werkwijze, waarbij bestuurders benoemd worden, leidt volgens het CvB tot "een gebalanceerde verdeling van verantwoordelijkheden".

De claim dat de UU "top-down" bestuurd wordt, wordt ook van tafel geschoven. Aan het huidige strategische plan zouden "meer dan 600 medewerkers en studenten" hebben bijgedragen. En ook bij de uitvoering van dat plan wordt "zo veel mogelijk" gebruik gemaakt van studenten en medewerkers.

Het bestuur wil verder meedenken hoe docenten "een sterkere rol kunnen hebben in het eigen programma", maar dan wel binnen een overkoepelende onderwijsvisie en een systeem van kwaliteitsbewaking dat voor de hele universiteit geldt.

Wel is er begrip voor de zorgen over het vele aantal tijdelijke aanstellingen onder het personeel. Het CvB is het er mee eens dat de verhouding vast/tijdelijk "uit balans" is geraakt. Het CvB belooft binnenkort met een plan te komen om meer vaste aanstelling te realiseren.

Ook onderschrijft het CvB dat "het stelselmatig krimpen" van het wetenschappelijk budget leidt tot "ongewenste verschraling en versobering". De universiteiten hebben bij de overheid al aangegeven dat ze geen nieuwe prestatieafspraken meer willen. 

De eind maart gepresenteerde open brief van Rethink UU is inmiddels door ruim 400 UU'ers ondertekend. De actiegroep roept op tot een debat over de toekomst van de universiteit en werkt aan een hervormingsagenda voor de universiteit. 

Het college van bestuur heeft in de UB in de binnenstad een ruimte (1.25) beschikbaar gesteld waar Rethink UU en studentenactiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht kunnen samenkomen. Het is het idee om in die ruimte ook debatten over het nieuwe strategische plan van de UU te organiseren.

Lees hier de gehele open brief van het College van Bestuur.

Advertentie