Faculteit Rebo wil voortouw nemen in aanpakken bureaucratie

Terugschroeven van de bureaucratie en meer rechten voor de medezeggenschap. Decaan Annetje Ottow wil dat de Rebofaculteit het voortouw neemt op deze gebieden.

Naar aanleiding van de rethink-discussies binnen de universiteit inventariseerde de faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) de klachten en wensen van de medewerkers van de faculteit. Gesprekken bij de drie departementen leverden een lijst met suggesties (pdf) op die richting het faculteitsbestuur ging.

Grote ergernissen zijn de toegenomen regeldruk en ‘overcontrole’. Te denken valt aan de snel op elkaar volgende certificeringen en (her)accreditaties, schrijft de raad. Hoewel de faculteitsraad ziet dat het faculteitsbestuur eisen en wensen van het universiteitsbestuur ‘niet klakkeloos’ overneemt, doet de toegenomen regel- en werkdruk een aanslag op de creativiteit en spontaniteit van de rebo-docenten. Dat is, zo stelt de raad, slecht voor de kwaliteit van het onderwijs.

Een voorbeeld van regelgeving die docenten dwarszit, is dat zij al in een zeer vroeg stadium de inhoud van een cursus moeten vastleggen, op een moment dat de docenten nog niet zo ver vooruit willen of kunnen kijken. Ook lijken sommige onderwijsevaluaties gehouden te worden omdat het nu eenmaal moet, en niet om het onderwijs te verbeteren. Een andere grote ergernis zijn geautomatiseerde systemen zoals de verlofregistratie. Die kosten meer werk dan dat ze arbeidsvreugde opleveren, schrijft de raad.

De raad komt met een aantal voorstellen om ‘onnodige bureaucratie en doorgeslagen rendementsdenken’ binnen de faculteit - en zo mogelijk universiteitsbreed - aan te pakken. Zo wil de raad een inventarisatie maken van noodzakelijke en overbodige regels. De overbodige zouden dan geschrapt moeten worden.

Decaan Rebo wil voortouw nemen
Decaan Annetje Ottow is zeer te spreken over de brief van de raad, zei ze donderdag 28 mei in de faculteitsraadsvergadering. Veel van deze punten, zegt ze, moeten universiteitsbreed worden aangepakt. Toch wil ze graag dat de faculteit Rebo het voortouw neemt, zeker als het gaat om het terugdringen van de bureaucratie. Iedereen, zo zegt ze, klaagt over de vele regels. “Ik zou daar wel een leuke werkgroep op willen zetten, want er kunnen zeker regels verdwijnen.”

De raadsleden zijn blij met de houding van het faculteitsbestuur maar vragen zich af in hoeverre en hoe snel hun wensen vervuld kunnen worden. Volgens Imelda Tappeiner vereist een en ander een grote cultuuromslag, één die tijd en geduld kost.

Mark Sanders vraagt zich af of het College van Bestuur bereid is werkwijzen te veranderen als ergens veel geld en energie in is gestopt. Als voorbeeld passeert opnieuw het digitaal aanvragen en registreren van verlof de revue. “Ik hoorde dat er nu een gedifferentieerd verlofsysteem komt voor WP en OBP, terwijl ze het eigenlijk moeten terugdraaien. Maar dat gaan ze natuurlijk never nooit doen, want ze hebben er enorm veel geld ingestopt.”

Meer instemmingsrecht faculteitsraad
De faculteitsraad vraagt in haar brief ook om maatregelen om haar eigen positie te versterken. Ze wil graag meer tijd krijgen om haar werk zorgvuldig te doen. Door tijdgebrek kunnen raadsleden zich niet goed laten informeren of voorbereiden. Ook andere vormen van 'verantwoordings- en controlemechanismen’ lijden hier onder, zegt de raad.

Eén van de punten waar de raadsleden zich graag goed over buigen, zijn de hoofdlijnen van de facultaire begroting. Minister Bussemaker heeft medezeggenschappers hier onlangs instemmingsrecht voor gegeven. De raadsleden willen graag bijtijds zicht krijgen op de begroting om zo op goede wijze gebruik te kunnen maken van het nieuw verworven recht. Nu zijn daar nog geen afspraken over gemaakt.

Ook willen de leden van de raad meer compensatie krijgen voor haar werk. De compensatie in tijd is nu minder of gelijk aan het aantal uren dat wordt vergaderd. Ook wil de raad een eigen scholings- en trainingsbudget en een onafhankelijke ambtelijke ondersteuning.

De decaan zegt toe om de compensatie voor raadswerk aan te passen. Ook wil ze het universiteitsbestuur voorstellen om als Rebofaculteit vorm te geven aan het verruimde instemmingsrecht. Op die manier, zegt de decaan, kunnen de raadsleden meebepalen wanneer en hoe de hoofdlijnen van de begroting aan hun worden voorgelegd.

Alleen op het vlak van de onafhankelijke ambtelijke ondersteuning moet de raad waarschijnlijk een veer laten. “Ik wil er graag met jullie over verder praten, maar ik heb niet zomaar iemand beschikbaar. Ook wil ik graag weten hoe jullie zo’n onafhankelijke ondersteuning zien.”

Advertentie