Faculteitsraden stemmen in met financiering UGlobe en PPE

Voor de financiering van de selectieve Engelstalige opleiding PPE worden facultaire reserves ingezet. Het universiteitsbestuur heeft een kleine 1,3 miljoen over voor PPE, op voorwaarde dat de NVAO de opleiding goedkeurt en haar het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs toekent. Met dit kenmerk mag de opleiding een hoger collegegeld vragen. Elke faculteit moet voor deze prestigieuze opleiding ruim 1,2 miljoen euro uittrekken uitgesmeerd over een periode van vijf jaar. Hiervoor werd toestemming gevraagd aan de faculteitsraden.

Imar de Vries, voorzitter van de faculteitsraad Geesteswetenschappen, gaf aan erg tevreden te zijn over de plannen voor PPE. Hij vroeg zich wel af, "in het licht van diversiteit", of het niet een té elitaire opleiding zou worden als gevolg van het strenge selectiebleid. De opleiding laat jaarlijks slechts 75 studenten toe. Vice-decaan Peter Schrijver geeft echter aan dat er altijd zorgen zijn om diversiteit als het selectieve opleidingen betreft. "Het onderwerp heeft de aandacht maar een pasklare oplossing is er niet." Wel zegt hij de raad toe "zijn oor te luister te leggen" bij andere selectieve opleidingen om te zien hoe zij met dit onderwerp omgaan.

Ook de faculteitsraad van Rebo is enthousiast over de opleiding. Ze steunen de hoge ambitie dat 95 procent van de studenten de eindstreep haalt. Maar zorgen hebben ze ook, vooral als het gaat over het vinden van docenten.

Zoals gebruikelijk wordt er eerst binnen de universiteit geworven voor docenten voor PPE en daarna extern. De raadsleden maken zich zorgen dat wanneer er veel docenten van bijvoorbeeld Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Utrecht School of Economics overstappen, de lege plekken die ze achterlaten moeilijk zijn op te vullen. Het bestuur weet de raadsleden gerust te stellen. Volgens hen is er tot september 2018, wanneer PPE van start gaat, voldoende tijd om voor alle vacatures geschikte docenten te vinden. Zeker omdat de docenten ook onderzoekstijd wordt geboden. Omdat PPE een Engelstalige opleiding is, hoopt het bestuur dat ook veel docenten uit het buitenland naar Utrecht komen.

Twijfels over UGlobe
Minder enthousiast bleek de raad van Geesteswetenschappen over UGlobe waarvoor het CvB ruim 3,7 miljoen euro heeft uitgetrokken en waarvoor de faculteitsraden was gevraag een bedrag van een half miljoen te reserveren voor een periode van vier jaar. "Bij UGlobe blijven twijfels hangen, ook na de voorlichtingsmiddag." De raad noemde de plannen 'weinig uitgewerkt' en 'niet concreet genoeg'. Want wordt UGlobe nu een netwerk dat bestaande initiatieven bij elkaar brengt om zo de zichtbaarheid te vergroten, of wordt wordt het een organisatie met een eigen onderzoeksprofiel? En wie heeft eigenlijk de dagelijkse leiding? 

Volgens het faculteitsbestuur wordt UGlobe een multidisciplinair centrum voor onderzoek en onderwijs. De bestuursleden verwachten dat UGlobe een "kleinschalig equivalent" kan worden van het Utrecht Science Park. "Daar werken bèta's samen met bedrijven, hier kunnen alpha's maatschappelijke instanties ontmoeten." Wat betreft de dagelijkse leiding: Sybe de Vries, verbonden aan Rebo, wordt directeur. Hij werkt onder toeziend ogen van beide decanen. Zij zijn eindverantwoordelijk.

Ook bij de Reboraad moesten nog een paar vragen worden beantwoord. Zo werd gevraagd wat de bijdrage van Geesteswetenschappen wordt in het onderwijs, omdat vrijwel alle master van USIS dat opgaat in UGlobe, van de Rebofaculteit is. Volgens Sybe de Vries die bij de raad aanwezig was, vallen ook masters van Geesteswetenschappen op het terrein van Ethiek en Filosofie onder UGlobe. Bovendien zal er gekeken worden naar een uitbreiding van het aantal mastertracks en  zullen er minoren worden ontwikkeld waar zowel docent-onderzoekers van Rebo als Geesteswetenschappen bij betrokken zullen zijn. Hierna stemde ook de Reboraad in met de gevraagde financiering.

Decaan Annetje Ottow maakte van de gelegenheid gebruik om de bijzondere samenwerking tussen de faculteiten te markeren. "UGlobe is een mooi antwoord op de vraag of de universiteit niet te elitair wordt. We kunnen met UGlobe laten zien wat we kunnen teruggeven aan de maatschappij."

Advertentie