Forse bezwaren tegen verkorten nakijktermijn

Bij de opleiding Biomedische Wetenschappen is beroering ontstaan over het verkorten van de nakijktermijn van tentamens. Docenten én studenten vrezen dat de kwaliteit van toetsen achteruit gaat door de maatregel.

Tentamens van de opleiding Biomedische Wetenschappen moeten sinds kort een stuk rapper worden nagekeken. Studenten moeten binnen 10 werkdagen een beoordeling krijgen, en niet binnen 20 werkdagen zoals voorheen het geval was.

Docenten kregen in februari vrij abrupt te horen dat het nakijken op verzoek van het college van bestuur nog in het lopende jaar dubbel zo snel moet. Alle opleidingen, zo stelt het college, moeten zich houden aan de onderwijsrichtlijn (pdf) die voorschrijft dat elke student het recht heeft om binnen 10 werkdagen de uitslag van de toets te weten. Officieel horen álle opleidingen een nakijktermijn van 10 werkdagen te hanteren, zodat studenten snelle feedback krijgen. Dat is al in 2002 met instemming van alle decanen en de Universiteitsraad ingevoerd.

Uitzonderingen zijn niet meer toegestaan, zei rector Bert van der Zwaan maandag in een commissievergadering van de Universiteitsraad over de kwestie. “Ik heb me hard opgesteld.”

De nakijktermijn van 20 werkdagen zou jarenlang een goed bewaard geheim zijn geweest van Biomedische Wetenschappen (BMW). Pas begin dit jaar kwam het college van bestuur te weten dat BMW afwijkt van de universitaire norm. Dit kwam aan het licht bij een zelfevaluatie van de opleiding BMW, in het kader van een visitatie die deze week plaatsvindt,  Ook zouden er klachten zijn geweest van studenten over de nakijktermijn, zei de rector deze week.

De gang van zaken stuit velen bij BMW tegen de borst. Gevreesd wordt dat de kortere nakijktermijn leidt tot tentamens met meer multiple choice en met minder open vragen. Open vragen waarin studenten gevraagd wordt om een uitvoerige uiteenzetting te geven, kosten immers meer tijd om na te kijken.

De kwaliteit van toetsing “wordt bedreigd” door de maatregel, schrijft de voorzitter van de opleidingscommissie in een kritische brief (pdf) aan decaan Frank Miedema en de faculteitsraad van Geneeskunde, waar de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen onder valt. “De kortere nakijktermijn leidt tot het verminderen, misschien zelfs wel verdwijnen van toetsvragen die tijdrovend zijn om na te kijken.” Ook de examencommissie van de opleiding vreest in een bezwaarbrief (pdf) het verdwijnen van open vragen in tentamens.

Studievereniging Mebiose schaart zich achter de bezwaren. “Beredeneringsvragen zijn essentieel voor de opleiding Biomedische Wetenschappen. Wij zijn tegen de verkorting van de nakijktermijn, omdat het in onze ogen ten koste gaat van de identiteit en het doel van de opleiding”, stelt Birgit Goversen van Mebiose.

Door de vele bezwaren wil de faculteitsraad van Geneeskunde voorlopig niet instemmen met de onderwijs- en examenregeling (OER) van het komende studiejaar (pdf), waarin de nakijktermijn is opgenomen. Ook is de raad zeer kritisch op het besluit om zonder inspraak van de faculteitsraad en de opleidingscommissie de nakijktermijn al in het huidige studiejaar te verkorten. Een goedgekeurd OER kan niet tussentijds eenzijdig veranderd worden, zeggen ze.

Bovendien is er onvrede over de argumentatie van het college van bestuur. 'Regel is regel' vinden ze een slecht argument om de nakijktermijn te verkorten; zeker als niet alleen docenten maar ook studenten de voorkeur geven aan kwalitatief goede tentamens boven snelle feedback.

Opmerkelijk is dat de geneeskunde-opleidingen (bachelor, master en SUMMA) wel een ruimere nakijktermijn lijken te behouden. Nu hebben docenten nog 20 werkdagen de tijd voor het nakijken. Volgend jaar 15, staat in het concept van de nieuwe onderwijs- en examenregeling (OER).

Kennelijk is een uitzondering op de centrale 10-dagennorm toch mogelijk, concludeerden diverse raadsleden in de Geneeskunderaad. Decaan Frank Miedema, die zich “herkent” in de bezwaren tegen het verkorten van de nakijktermijn, belooft de kwestie nogmaals te bespreken met het college van bestuur.

Of het cvb op de hoogte is van de plannen om de nakijktermijn bij de geneeskunde-opleidingen op 15 werkdagen in te stellen, is onduidelijk. De directie Onderwijs & Onderzoek van de UU kon deze week niet bevestigen of deze termijn met toestemming van het cvb in het concept OER staat.

Rector Bert van der Zwaan zei maandag in de Universiteitsraad dat er geen enkele reden is om opleidingen uit te zonderen van de 10-dagennorm. "Een operatie staat een tiendaagse termijn niet in de weg. Docenten bij andere opleidingen hebben ook andere verplichtingen."

Advertentie