Medezeggenschap moet aantrekkelijker worden

Forse verhoging vergoeding studentleden Universiteitsraad

verkiezingsbanner foto DUB

Studenten in de Universiteitsraad worden geacht zo’n 28 uur per week (74 procent van een universitaire werkweek van 38 uur) aan hun raadswerk te besteden. Daarnaast stimuleert de universiteit dat ze ook nog onderwijs volgen. “Wij begrijpen dat het voor deze studenten lastig wordt om een bijbaantje te hebben”, vertelde collegevoorzitter Anton Pijpers tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. “Dus hebben we nog eens goed gekeken naar de vergoeding.”

Het gevolg is een forse verhoging van de vergoeding voor raadsleden. Zo zullen de studenten in de Universiteitsraad naast een vaste vergoeding van 709 euro per maand ook nog 74 procent compensatie krijgen voor het collegegeld en eventueel de basisbeurs en de aanvullende beurs. Het percentage is erop gebaseerd dat 28 uur staat voor een werkweek van 74 procent. Zij ontvangen de compensatie omdat ze door het raadswerk studievertraging oplopen.  De compensatie voor het collegegeld kan per persoon verschillen. Zo is het instellingscollegegeld hoog en zullen studenten die flexstuderen geen toeslag voor het collegegeld ontvangen omdat ze alleen betalen voor de vakken die ze daadwerkelijk volgen. Alleen studenten die recht hebben op een basisbeurs of aanvullende beurs, zullen daarvoor ook gecompenseerd worden.  

Geen arbeidsovereenkomst
De studenten hadden eerder al aangegeven dat de ondersteuning beter moet om nog genoeg nieuwe raadsleden te vinden. Zo hadden de studenten graag gezien dat de raadsleden een arbeidscontract zouden krijgen, zoals een studentassessor of een student-assistent. Bovendien dachten de studenten aan een vaste vergoeding naar rato van het aantal uren dat je aan het raadswerk besteedt. Daar wilde het bestuur niet in meegaan. “Een dienstverband past niet bij de rol van studentlid in de medezeggenschap. Anders dan een assessor die adviseur is van het college of het faculteitsbestuur. Daar past wel een dienstverband bij.”

Ook een vaste vergoeding vindt het bestuur geen goed idee. “We willen juist dat iedereen de kans krijgt om aan de medezeggenschap deel te nemen. Dus dan is het goed om de hoogte van het collegegeld en het al dan niet hebben van een aanvullende beurs in de berekening mee te nemen.”

Faculteitsraad
De verhoging geldt alleen voor studenten in de Universiteitsraad. Studentleden van de faculteitsraad krijgen ook een bestuursbeurs, maar die is lager. Zij besteden minder tijd aan hun raadswerk. Voor hen verandert er niet zoveel. Wel is afgesproken dat ze voor minimaal 6 uur week gecompenseerd gaan worden. Dat is een kleine verhoging. De hoogte van hun bestuursbeurs hangt af van het aantal uren dat een raad afspreekt dat ze mogen besteden aan de medezeggenschap. Ze ontvangen daarnaast een compensatie voor het collegegeld van 50 procent.    

De plannen voor de vergoeding maken deel uit van een nota over versterking van de medezeggenschap (met Solis-id). Zo staat er ook in dat er meer ruimte en ondersteuning komt om over het raadswerk te communiceren met de achterban. Ook zal de voorzitter van de personeelsgeleding meer tijd krijgen. Daarnaast zal het trainingsprogramma  voor raadsleden uitgebreid worden. Dat geldt zowel voor de Universiteitsraad als voor de faculteitsraden. Op jaarbasis worden de kosten voor het versterken van de medezeggenschap voor 2024 geschat op 273.000 euro. De verhoging van de vergoeding voor de studenten van de U-raad alleen al bedraagt 60.000 euro.  Voor een groot deel kan dit worden gefinancierd door een subsidie van het ministerie van Onderwijs. Die heeft de UU voor de versterking van de medezeggenschap (opleidingscommissies, faculteitsraden en universiteitsraad) voor de jaren 2022 tot en met 2025 in totaal 5,5 ton toegekend.

Advertentie