'Medezeggenschap moet bestuur niet onmogelijk maken'

Body: 

Prima dat studenten en docenten straks ‘nee’ mogen zeggen tegen de begroting van hun onderwijsinstelling, maar bestuurders moeten wel hun hun werk kunnen doen, waarschuwt minister Bussemaker.

Prima dat studenten en docenten straks ‘nee’ mogen zeggen tegen de begroting van hun onderwijsinstelling, maar bestuurders moeten wel hun hun werk kunnen doen, waarschuwt minister Bussemaker.

In het akkoord dat de coalitiepartijen sloten met D66 en GroenLinks over het nieuwe leenstelsel, is onder meer afgesproken dat de medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten instemmingsrecht krijgen op de hoofdlijnen van de begroting. Zijn ze het niet eens met de manier waarop bestuurders het geld uitgeven, dan mogen studenten en medewerkers de begroting afkeuren.

Meer macht voor de medezeggenschap is een lang gekoesterde wens van D66 en de SP. Onderwijsminister Bussemaker was er in het verleden niet enthousiast over, maar in het leenstelselakkoord is het een van de D66-eisen die werd ingewilligd. Met een motie proberen de twee partijen dit nu ook in andere onderwijssectoren af te dwingen.

Laten we daar nog even mee wachten, reageerde de minister vandaag in de Tweede Kamer. “We moeten eerst uitvoering geven aan het akkoord over het studievoorschot in het hoger onderwijs. Daarbij wil ik ervoor waken dat medezeggenschap de continuïteit van onderwijs en onderzoek niet belemmert. Het moet besturen niet onmogelijk worden gemaakt om hun werk uit te voeren.” 

PVV-Kamerlid Harm Beertema vroeg zich hardop af of het wel zo’n slim idee is om de medezeggenschap meer tanden te geven. “De wet geeft al zo veel handvatten voor de gemotiveerde student of docent die inspraak wil hebben. De praktijk leert dat heel weinig mensen hier gebruik van maken. De betrokkenheid is soms bedroevend. Binnen sommige instellingen wordt de medezeggenschap bij toerbeurt vervuld, omdat niemand er zin in heeft. De vraag is: hoe kunnen we mensen motiveren om wél gebruik te maken van hun rechten? Ik weet niet of een wetswijziging de juiste manier is.”

Volgens Van Meenen van D66 is dat wel het geval. “Ik wacht niet tot die mentaliteit vanzelf verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit en de betrokkenheid bij de medezeggenschap beter wordt, als we raden meer verantwoordelijkheid geven. Het verleidde Beertema tot de uitspraak dat D66’ers wel erg optimistisch zijn, “terwijl de PVV misschien wat meer talent heeft voor de apocalyps”.

Instemmings- en adviesrecht universiteitsraden 
 

De bevoegdheden van universiteitsraden zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 9.34. Ook op de site van de Universiteit Utrecht staat uitgelegd in welke gevallen de universiteitsraad ‘nee’ kan zeggen. 

Het college van bestuur heeft de instemming van de universiteitsraad nodig bij o.a. de volgende documenten: het strategisch plan, de meerjarenplanning, het bestuurs- en beheersreglement, het studentenstatuut en de richtlijnen inzake de organisatie en coördinatie van onderwijs en onderzoek.

Op de universitaire begroting heeft de raad momenteel alleen adviesrecht. Dat betekent dat het college van bestuur voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de universiteitsraad. Het universiteitsbestuur hoeft het advies niet over te nemen.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail