Reorganisatie Diergeneeskunde aanstaande: geen ontslagen wel meer slagkracht

Op dit moment bestaat de faculteit uit acht departementen die in omvang verschillen: tussen de 40 en 240 medewerkers. Hierdoor is de faculteit weinig slagvaardig, legt decaan Wouter Dhert uit in een interview op het intranet van de UU dat alleen door medewerkers is te bezoeken. “In het Facultaire Strategische Plan 2017-2021 hebben we aangegeven naar een eenvoudiger organisatie toe te willen. Nu hebben we last van een te complexe organisatie, met te veel en te verschillende onderdelen. Dat maakt besluitvorming vaak onnodig ingewikkeld en moeilijk. Dat ervaren velen in de faculteit als lastig. Het moet dus eenvoudiger en slagvaardiger.”

Achtkoppige commissie
In oktober vorig jaar stelde het bestuur een commissie samen die gevraagd is een advies uit te brengen over een andere organisatieopzet van de faculteit. De achtkoppige commissie keek eerst naar de huidige situatie. Ze zag een faculteit die “bestuurlijk complex in elkaar zit met een groot aantal organisatie-eenheden en een veelheid aan formele en informele communicatielijnen op verschillende niveaus”. Daarnaast ontdekten ze onder meer “sluiproutes in communicatie op allerlei niveaus met als doel allerlei zaken geregeld te krijgen, eilandvorming, verschillen tussen departementale en facultaire belangen, onduidelijkheden in bestuurlijke rollen en verschillen in leiderschapscapaciteiten”.

Uit de rapportage blijkt dat dit stroperige besluitvorming en vertragingen in uitvoering van eenmaal genomen beslissingen tot gevolg heeft. Bovendien hindert het de facultaire strategie en levert het problemen op voor het maken van de begroting. 

Huidige organisatie is frustrerend
Onhandig is dat het onderwijs en onderzoek niet goed georganiseerd zijn. Dit is, zo staat in de rapportage van de commissie, voor alle betrokkenen lastig en soms ook frustrerend. Vooral als het bijvoorbeeld gaat om het behouden van de kwaliteit en de vernieuwing van het onderwijs. Veel medewerkers zeggen hier stress, onvrede en een te hoge werkdruk door te ervaren. In het onderzoek blijken door de versnippering kansen onbenut te blijven.

De commissie heeft drie scenario’s geformuleerd waarvan ze hoopt dat de positieve punten die door de medewerkers worden ervaren behouden blijven. Zo vinden de medewerkers dat de faculteit een herkenbare eenheid is en moet blijven. De aanwezige korte lijnen worden als een pluspunt ervaren, net als de informele sfeer. Daarnaast is het belangrijk dat de relatie tussen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg behouden blijft.

Voorkeursscenario
In het eerste scenario bestaat de nieuwe organisatie uit drie departementen. Het is een indeling op expertises en disciplines, met als voorlopige namen: science for life (moleculair, cellulair en weefselniveau), clinical science (orgaan, dierniveau) en population science (populatie en maatschappelijk niveau). De drie departementen zullen ongeveer even groot worden met 250 tot 350 medewerkers. Dit is het scenario waar de voorkeur van het faculteitsbestuur naar uitgaat.

"In dit scenario", meent decaan Dhert, "is de relatie tussen onderwijs, onderzoek en zorg het meest in balans." De indeling op expertise en discipline laat ook de vertrouwde omgeving goeddeels intact, zegt de commissie.

Hoe de precies bestuurlijke relatie wordt tussen de faculteitsbestuurders en het bestuur van de departementen moet nader uitgewerkt worden. Wel is duidelijk dat elk departementsbestuur verantwoordelijk is voor onderzoek enonderwijs en waar van toepassing patiëntenzorg.

Alternatieve scenario's
In scenario twee zouden er twee departementen komen: één gericht op onderzoek en de ander op het ziekenhuis. Scenario drie organiseert de faculteit in de departementen onderwijs, onderzoek en ziekenhuis.

De projectgroep waarschuwt dat ongeacht welk scenario gekozen wordt, er veel aandacht moet zijn voor leiderschap, talentontwikkeling en loopbaanbeleid. 

Taskforce
De scenario’s zijn in de faculteit besproken met de managementteams van de departementen, de divisiehoofden en UU hoogleraren. Scenario 1 krijgt veel bijval, zegt decaan Dhert, en het bestuur heeft voldoende vertrouwen om hiermee verder te gaan. Inmiddels is besloten om met scenario 1 als uitgangspunt een organisatieontwerp te laten uitwerken door een taskforce onder leiding van oud algemeen directeur van de UBD Joop Kessels.

Het doel is om dit in oktober 2018 te presenteren en daarna een reorganisatieplan op te stellen. Hoewel er geen banen verloren zullen gaan, kunnen medewerkers door een andere samenstelling van de departementen wel onder een andere leidinggevende of op een andere fysieke plek in de faculteit komen te werken.

 

 

 

 

Advertentie