DUB krijgt vooraf alleen de agenda nog van de faculteitsraadvergadering Sociale Wetenschappen.

Sociale Wetenschappen geeft vergaderstukken faculteitsraad pas na vergadering vrij

Body: 

De geagendeerde stukken van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen worden niet (meer) op voorhand aan DUB gegeven. Het is een breuk met het verleden, zegt DUB. Volgens decaan Werner Raub is er niets veranderd in de opstelling van het faculteitsbestuur.

De geagendeerde stukken van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen worden niet (meer) op voorhand aan DUB gegeven. Het is een breuk met het verleden, zegt DUB. Volgens decaan Werner Raub is er niets veranderd in de opstelling van het faculteitsbestuur.

DUB had tot dit collegejaar toegang tot alle openbare vergaderstukken van alle faculteitsraden van de Universiteit Utrecht voorafgaand aan de vergaderingen. De stukken van de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen werden de laatste jaren alleen nog op verzoek van DUB naar de redactie gemaild. Dit collegejaar kreeg DUB op dit verzoek te horen dat het faculteitsbestuur na de openbare vergadering met de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen de stukken vrij geeft als zij daar aanleiding voor ziet.

Ries Agterberg, hoofdredacteur van DUB, vindt dat een slechte zaak. “Het zijn openbare vergaderingen en dan is het vreemd dat je wel bij de vergadering aanwezig mag zijn, maar van te voren niet de beschikking krijgt over de relevante stukken. Dat komt de zorgvuldigheid niet ten goede.”

Werner Raub, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, legt uit dat hij de plannen van het bestuur al in een vroeg stadium wil delen met de faculteitsraad. “We hechten aan een open dialoog. Daarna informeren wij zelf alle medewerkers van Sociale Wetenschappen van de plannen. Daarna kan DUB de stukken opvragen.”

Het faculteitsbestuur wil zo voorkomen dat medewerkers van Sociale Wetenschappen nieuwe plannen als eerste vernemen via DUB, wat mogelijk is indien de vergaderstukken al voor de vergadering bij DUB bekend zijn. “De medewerkers van de faculteit hebben recht om een nieuw plan als eerste van het bestuur te horen.”

Volgens Raub wordt daarmee niet afgeweken van het beleid dat de faculteit al jaren voert. “De stukken zijn voor de leden van de raad sinds jaar en dag beschikbaar op Blackboard.”

Volgens Ries Agterberg is dat niet juist. Vond DUB vroeger de stukken op internet, sinds een aantal jaren werden ze naar de redactie gemaild, nadat DUB om de stukken had gevraagd. “Voor DUB is het belangrijk de lezers indien nodig tijdig te informeren over plannen waarover gesproken wordt binnen een faculteit. Zo werkt openbaar bestuur. Daarbij staat op de vergaderstukken altijd welke status een stuk heeft, waardoor duidelijk is of het gaat om bijvoorbeeld een concept voorstel.”

De leden van de faculteitsraad staan achter het beleid van het bestuur. “Het bestuur van Sociale Wetenschappen biedt inzage in niet uitgewerkte plannen waar we nog veel invloed op kunnen uitoefenen. Daardoor kunnen we snel meedenken over plannen en worden onze suggesties vaak ook meegenomen. Voor ons een verworven en bijzonder prettige werkwijze”, zeggen Eva Vriens en Chris Paffen, respectievelijk voorzitter van de studentgeleding en voorzitter van de personeelsgeleding.

De leden, zeggen zij, koesteren het vertrouwen dat zij van het bestuur krijgen om mee te denken over het facultaire beleid. “We zijn er in geslaagd om, naar onze mening, een goed werkende medezeggenschap te realiseren. Het bestuur betrekt ons bijvoorbeeld ook regelmatig bij beleidsvoornemens waar wij als medezeggenschap formeel niet bij betrokken hoeven te worden.”

Decaan Raub: “Wij hechten aan transparantie en een open dialoog met de raad. DUB kan ook altijd stukken bij ons opvragen, maar voordat wij ze geven, overleggen wij hierover eerst met de faculteitsraad.”

Het beleid van Sociale Wetenschappen wijkt af van dat van andere faculteiten, maar gaat niet in tegen de officiële regels rondom de facultaire medezeggenschap, zegt juridische zaken van de Universiteit Utrecht.

Zij laat in een reactie weten: ‘De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) is de wettelijke basis voor (onder andere) de universitaire medezeggenschap, waaronder faculteitsraden. Deze wet bepaalt niet dat stukken en zittingen van de universitaire medezeggenschap openbaar moeten zijn. Het reglement van de U-raad kent wel een bepaling dat vergaderingen - in beginsel - openbaar zijn (artikel 16). De richtlijn model faculteitsreglement bevat een dergelijke bepaling niet.

In het reglement van orde (pdf) van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen, waarin de werkwijze van de raad is vastgelegd, staat in artikel 16 dat de vergaderingen van de raad openbaar zijn. In artikel 11 staat dat de vergaderstukken aan de raadsleden digitaal worden toegezonden. Raub: “Daar houden wij ons dus ook aan.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail