U-raad en college van bestuur botsten meteen in de eerste vergadering van het collegejaar. De herziening van de medezeggenschap moet terug naar de tekentafel.

U-raad niet akkoord met nieuw kiesreglement Geneeskunde

Body: 

De universiteitsraad wil vooralsnog niet instemmen met de hervorming van de medezeggenschap in de faculteit Geneeskunde. Personeel met een tijdelijk contract zou politiek buitenspel gezet worden.

De universiteitsraad wil vooralsnog niet instemmen met de hervorming van de medezeggenschap in de faculteit Geneeskunde. Personeel met een tijdelijk contract zou politiek buitenspel gezet worden.

In het nieuwe kiesreglement (pdf) staat namelijk dat alleen personeel dat langer dan één jaar in dienst is, zich kandidaat kan stellen voor de Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad), de raad die de huidige faculteitsraad in 2015 moet gaan vervangen. Dat verkleint de kans dat personeel met een tijdelijk contract zich kandideert, denkt de universiteitsraad. Voor de huidige faculteitsraad bestaat die voorwaarde immers niet.

Ook de zittingsduur van raadsleden in de nieuwe raad (drie jaar in plaats van de huidige twee jaar) is de universiteitsraad een doorn in het oog. Door het verlengen van de zittingsduur worden tijdelijk aangestelde medewerkers uitgesloten van deelname aan medezeggenschap, meent de raad. U-raadsleden wijzen op het grote aantal (1600) bij onderwijs of onderzoek betrokken medewerkers met een tijdelijke contract in het UMC Utrecht. Die zullen de facto buitenspel staan.

Een promovendus zou zich in de nieuwe situatie op zijn vroegst pas na een jaar in dienst kunnen kandideren voor de nieuwe Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad). Mocht de promovendus verkozen worden, dan is de kans groot dat hij of zij ook nog eens halverwege de zittingsduur van baan wisselt en de zetel moet opgeven. 

Aanvankelijk leek de herziening van de medezeggenschap bij Geneeskunde een hamerstuk te worden. De faculteitsraad van Geneeskunde had immers al ingestemd met de herziening en aan de Universiteitsraad schriftelijk medegedeeld (pdf) dat de rechten en vertegenwoordiging van studenten, docenten en onderzoekers “goed” zijn geborgd.

Toch trapte de universiteitsraad maandag hard op de rem. “Door het grote aantal mensen in tijdelijke dienst [in het UMC Utrecht, red.] vind ik dit een verarming van de medezeggenschap”, zei personeelslid Herre Talsma. “Zo’n verslechtering van de medezeggenschap vind ik niet acceptabel.”

Volgens raadslid Frans Pieter Sprik worden tijdelijke medewerkers met de verlengde zittingstermijn “buitenspel” gezet. Joop Schippers pleitte voor het behoud van gelijke kiesreglement bij alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. "Bij andere faculteitsraden en de universiteitsraad kun je je direct na indiensttreding verkiesbaar stellen. Wij willen dat Geneeskunde dat recht behoudt.” 

Het universiteitsbestuur leek verbaasd door de heftige bezwaren van de u-raad. Voorzitter Marjan Oudeman benadrukte meermaals dat de herziening al uitentreure uitonderhandeld is binnen de faculteit Geneeskunde en dat de faculteitsraad al groen licht heeft gegeven aan het plan. 

Maar haar pleidooi was aan dovemansoren gericht. Na twee schorsingen liet de raad weten dat het alleen instemt met de oprichting van de nieuwe O&O-raad als het oude kiesreglement behouden blijft. Marjan Oudeman zegde toe de kwestie voor te leggen aan het bestuur van het UMC Utrecht.

Lees ook het verslag dat de universiteitsraad schreef naar aanleiding van de vergadering van afgelopen maandag. Op de podiumpagina van DUB heeft de u-raad een eigen kolom met zelfgeschreven stukken.

Wat verandert er in de medezeggenschap van de faculteit Geneeskunde?

Het is de bedoeling dat een nieuw te vormen Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) de faculteitsraad vervangt. Deze O&O-raad wordt gevuld met leden van de al bestaande ondernemingsraad (OR), een negenkoppige studentenraad (SR) en vier docenten/onderzoekers van buiten de OR. In onderstaande organogram wordt de nieuw structuur duidelijk gemaakt.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail