U-raad: stop financiële meevaller in werkdrukverlichting

Opnieuw houdt het universiteitsbestuur dit jaar een flinke som geld over, mede dankzij een meevaller uit Den Haag. De U-raad dringt aan op maatregelen om de werkdruk van medewerkers terug te dringen.

De Universiteit Utrecht blijkt in 2016 plots 16,6 miljoen euro extra te kunnen besteden. Dit is te danken aan een late bijstelling van de Rijksbijdrage. In de U-raad werd de afgelopen weken gediscussieerd over de wijze waarop het universiteitsbestuur met die meevaller wilde omgaan. De raadsleden stelden dat het CvB meer moest doen om de werkdruk bij medewerkers te verlagen.

Het CvB besloot 3 miljoen van de extra middelen door te sluizen naar de faculteiten, dit als compensatie voor de structurele stijging van de loonkosten als gevolg van het cao-akkoord. Het grootste deel van het nieuwe geld komt echter niet direct beschikbaar voor de faculteiten en diensten. “Een verkeerde boodschap naar de universitaire gemeenschap”, meende raadslid Diederick Raven.

Toch toonde de raad ook begrip voor het dilemma van het universiteitsbestuur. De faculteiten hebben de afgelopen jaren al veel financiële ruimte gekregen om te investeren in menskracht. Zij blijken dat geld echter steeds in een te traag tempo uit te geven, waardoor er elk jaar overschotten te melden zijn. In 2016 verwachten faculteiten en diensten opnieuw een exploitatieresultaat dat flink hoger is dan begroot: zo’n 11 miljoen.

Het universiteitsbestuur stelde in de raadsvergadering dat het probleem van de werkdruk toch echt door faculteiten en diensten moet worden opgelost. Daarbij merkte collegelid Anton Pijpers op dat het vullen van vacatures wel al steeds beter gaat. In het afgelopen jaar zijn er 250 voltijdsbanen bijgekomen binnen de universiteit. Die investeringen moeten zich nog uitbetalen, denkt Pijpers: “Het aanstellen van mensen leidt niet onmiddellijk tot minder werkdruk, dat heeft tijd nodig. Laten we de precieze effecten nog even afwachten.”

Volgens Diederick Raven zeggen medewerkers op de werkvloer tot nu toe nog maar weinig gemerkt te hebben van minder werkverplichtingen. Hij drong aan op een actie van het universiteitsbestuur. “We snappen dat faculteiten hier allereerst aan zet zijn, maar ergens moet een signaal komen dat we dit echt serieus nemen.”

Aangespoord door de studentgeleding vroeg Raven het CvB “een substantieel deel” van de extra Haagse bijdrage te reserveren voor werkdrukverlichting. Dit was voor het universiteitsbestuur onacceptabel. “Hier worden structurele vragen tegenover tijdelijke middelen gezet”, zei rector Van der Zwaan. “Dat doen we hier niet.”

Maar het CvB was uiteindelijk toch bereid om een gebaar te maken naar de raad. Anton Pijpers stelde voor later dit jaar in de gesprekken over de volgende universitaire begroting, die voor 2017, mogelijke extra investeringen ten behoeve van werkdrukverlichting aan de orde te laten komen. Volgend jaar komen ook gegevens beschikbaar vanuit de nieuwe medewerkersmonitor aan de hand waarvan concrete plannen kunnen worden gemaakt. Hiermee ging de raad uiteindelijk akkoord.

Met de bijstelling vanuit Den Haag en de overschotten bij de faculteiten en diensten komt het financiële huishoudboekje van de UU in 2016 overigens voor het vierde achtereenvolgende jaar tientallen miljoenen positiever uit dan gepland. De UU begrootte vorig jaar bewust een tekort van meer dan 24 miljoen om extra investeringen te kunnen doen, maar de prognose is nu dat de UU in 2016 bijna zes miljoen in de plus zal eindigen.

Advertentie