Uitstel Strategisch Plan dreigt

Foto van 24-uurssessie over het nieuwe Strategisch Plan in november

Is het op dit moment haalbaar om uitgebreid te overleggen over de strategische koers van een universiteit of een faculteit? En zou het ook niet veel slimmer zijn om zo’n debat nog even uit te stellen? Decaan Sociale Wetenschappen Marcel van Aken legde zijn faculteitsraad vorige week zijn aarzelingen voor.

Van Aken deinst ervoor terug om zijn toch al zwaar overbelaste staf een overlegronde over de betekenis van het nieuwe Strategische Plan van de UU voor zijn faculteit te laten voorbereiden. Studenten en docenten zouden discussies over de gezamenlijke ambities ook nog eens volledig online moeten voeren. Verre van ideaal.

Maar bovendien vroeg Van Aken zich af of het niet raadzaam is om de ervaringen die de UU op dit moment opdoet, in het nieuwe plan te verwerken. “Dat we nu allemaal thuiswerken en online onderwijs volgen en geven, wat kunnen we daarvan meenemen naar de komende jaren?”

In het gedrang
De universiteit stelt elke vijf jaar een plan op waarin zij aangeeft wat de prioriteiten zijn voor de volgende jaren. Begin dit jaar presenteerde het universiteitsbestuur al een zogenoemde houtskoolschets voor het nieuwe Strategische Plan dat tot 2025 loopt. De inhoud daarvan was onder andere tot stand gekomen na input van een aantal studiegroepen. Ook vond er een 24-uursbijeenkomst plaats waar studenten, docenten en bestuurders van gedachten wisselden.

De studenten- en personeelsvertegenwoordigers in de U-raad gaven inmiddels al een eerste reactie op het plan. Verder liep er een reeks van openbare inspraakbijeenkomsten (totdat de laatste twee daarvan vanwege de coronacrisis kwamen te vervallen) en kunnen studenten en medewerkers op internet hun mening laten horen.

Nieuw in de opzet van het Strategisch Plan is dat faculteiten op basis van de universiteitsbrede uitgangspunten met een eigen invulling moeten komen. Vooral op dat vlak moet nog behoorlijk wat gebeuren. Toch moet voor de zomer het plan door de universitaire én de facultaire medezeggenschap zijn goedgekeurd. Die deadline komt nu in het gedrang.

Extra denkronde gewenst
De Universiteitsraad heeft vernomen dat niet alleen bij Sociale Wetenschappen, maar ook bij andere faculteitsbesturen en -raden de wens leeft om de afronding van het Strategisch Plan uit te stellen. Ook die faculteiten willen zich eerst richten op de huidige crisissituatie en daarna bezien of die crisis mogelijk consequenties heeft voor het Strategisch Plan. De U-raad zelf beseft eveneens in dat de huidige bijzondere situatie vraagt om een nieuw gesprek met het CvB.

Joop Schippers, voorzitter van de personeelsgeleding in de U-raad, denkt dat een “extra denkronde” op zijn plaats is. “Het zou heel raar zijn als we nu een plan maken waarin we geen verslag doen van wat we nu meemaken. Misschien zetten we met de kennis en ervaringen die we nu opdoen, net even wat andere accenten.”

Behalve de ervaringen met het thuiswerken en het online onderwijs zouden volgens Schippers ook de gevolgen van de coronacrisis voor de internationalisering van de UU kunnen worden besproken. “Ik zeg niet dat je de koers moet verleggen, maar misschien moet je er wel even bij stilstaan wat er nu gebeurt met de instroom van buitenlandse studenten.”

Nieuwe planning
Vanuit de U-raad klinkt het geluid dat een dergelijk gesprek niet hoeft te wachten totdat de coronacrisis voorbij is. Onduidelijk blijft op dit moment wat een pas op de plaats betekent voor de voortgang van het Strategisch Plan en voor het formele tijdstip van instemming op het plan door de universiteitsraad en door de facultaire raden.

In de vergadering van de Universiteitsraad aanstaande maandag staat een bespreking over het Strategisch Plan op de agenda. Directeur van de universitaire Bestuursdienst Leon van de Zande laat aan DUB weten dat het universiteitsbestuur “inderdaad nadenkt over de planning van het Strategisch Plan”. Deze wordt volgende week eveneens met de faculteitsdecanen besproken.

Advertentie