Universiteit stelt grenzen aan uitgaven huisvesting

Bouw van het nieuwe kantoorgebouw voor Geowetenschappen in De Uithof. Foto DUB.

Een betere bezetting en benutting van werkplekken en een strakkere onderwijsroostering worden in een nieuw strategisch huisvestingsplan (zie intranet, alleen met solis-id) genoemd als belangrijke maatregelen om de universitaire uitgaven aan huisvesting binnen de perken te houden. Groei van het aantal medewerkers of studenten moet zo veel mogelijk binnen de bestaande gebouwen worden opgelost.

Op dit moment beschikt de UU over 85 panden met in totaal zo’n 325.000 vierkante meter. Volgens het universiteitsbestuur moet er kritisch gekeken worden naar het gebruik van de kantoren, onderwijsruimten en laboratoria. Dit om te voorkomen dat er op de lange termijn minder geld beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek.

De universiteit moet flink investeren in nieuwe huisvesting, vooral omdat gebouwen die in de jaren zestig en zeventig in De Uithof verrezen (onder meer het Kruytgebouw, Van Unnikgebouw, Androclusgebouw) aan het einde van hun levensduur zijn. Maar ook voor de binnenstad en het University College-terrein staan grote uitgaven op stapel.

Een inventarisatie van de plannen die twee jaar geleden werd opgesteld, telde al snel op tot een totale uitgavepost van 900 miljoen. Dat was reden voor het universiteitsbestuur om adviesbureau Twijnstra Gudde te vragen een analyse te maken van de universitaire huisvestingssituatie. Ook vanuit de universiteitsraad kwamen – mede door de ophef over de huisvestingsperikelen bij de Universiteit van Amsterdam – bezorgde geluiden.

Het afgelopen jaar werd in samenspraak met de universiteitsraad een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Daarin wordt een bedrag van 720 miljoen als “richtinggevend budget” vastgesteld voor de plannen die de komende tien jaar worden uitgevoerd. Ook mogen de gemiddelde jaarlijkse woonlasten niet meer dan 15 procent van de inkomsten beslaan.

In een interview van DUB met universiteitsraadslid Diederick Raven en vicevoorzitter van het universiteitsbestuur Anton Pijpers zegt de laatste: “We hebben het omgedraaid: wat kunnen we ons veroorloven?”

Een deel van het vastgestelde budget is al besteed aan projecten die op dit moment gerealiseerd worden. Ook zal er de komende jaren meer geld gaan naar het onderhoud van panden. In het plan is te lezen dat er op sommige plekken binnen de universiteit sprake is van achterstallig onderhoud.

De nieuwe uitgangpunten leiden er dus onder meer toe dat faculteiten en diensten moeten gaan nadenken over andere kantoor- en werkconcepten om het ruimtegebruik in de hand te houden. Daarnaast zijn sommige huisvestingsopgaven nu aangemerkt als urgent en andere als minder urgent. Bij de nieuwe projecten zal ook strenger worden toegezien op de beperking van de kosten.

Nieuwe huisvesting voor de experimentele onderzoeksgroepen van bèta- en diergeneeskunde staat bovenaan de agenda. Het aantal gebouwen dat daarvoor nodig is en op welke plek die komen te staan is nog niet duidelijk. In oktober vindt de besluitvorming hierover plaats. Eerder meldde DUB al dat voor de onderzoekers die nu nog in het Kruytgebouw zitten, wordt gekeken naar nieuwbouw in de buurt van het De Wiedgebouw.

 

Advertentie