UU-bestuur vindt vrouwenquotum niet nodig

Hoogleraren in het Academiegebouw tijdens Meet the professor 2018, foto Lize Kraan

De nota waarin 22 van de 24 leden van de Universiteitsraad vraagt om een vrouwenquotum werd gisteren besproken in de U-raadscommissie Financiën, Personeel en ICT. Het quotum moet er voor zorgen dat in elk type functie die de universiteit kent, minimaal 40 procent vervuld wordt door een vrouw. Het gaat de U-raad niet alleen om wetenschappelijke functies maar ook om ondersteunende functies als beleidsmedewerker of secretaresse. Dit moet gemeten worden per faculteit en directie en niet zoals de streefcijfers doen, uitgaan van een gemiddelde. De man-vrouwverhoudingen verschillen daarvoor per faculteit en directie te veel. Het quotum moet in 2030 zijn behaald. Blijkt in 2025 dat het quotum niet gehaald gaat worden, dan volgt er een sanctie. Deze houdt in dat bij nieuwe vacatures uitsluitend vrouwen aangenomen mogen worden. Als na een half jaar nog geen geschikte kandidaat is gevonden, komen mannen pas in aanmerking.

De nota is opgesteld door personeelslid Lieke Schrijvers van de Utrechtse Promovendi Partij en studentlid Ashley van Driel van UUinActie van de Universiteitsraad. Van Driel licht kort toe waarom een meerderheid van de U-raad vindt dat een vrouwenquotum nodig is hoewel de streefcijfers zijn gehaald om het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies te laten toenemen. "De verandering gaat te langzaam. In het huidige tempo duurt het 22 jaar voor er gendergelijkheid is. Dat zijn zes tot zeven cohorten studenten die we geen gendergelijkheid kunnen bieden.”

Geen dwingende maatregelen
De streefcijfers zoals die geformuleerd zijn in het Strategisch Plan 2016-2019 zijn allemaal voor het einde van 2019 behaald. Daarom, zo vindt collegelid Annetje Ottow, lijken meer dwingende maatregelen vooralsnog niet nodig. “De UU scoort landelijk gezien het beste. Wij hebben een traditie van streefcijfers en cultuurverandering. Diversiteit blijft voor de universiteit een dringend vraagstuk, de discussie over de manier waarop. Aan een quotum zitten veel juridische haken en ogen en als je naar de cijfers kijkt, zien we al een enorme vooruitgang.” Het percentage vrouwen dat hoogleraar is, is inmiddels 28,7 procent en 41 procent van alle facultaire bestuursleden is vrouw. “De departementsbesturen bestaan nog voor driekwart uit mannen, daar lopen we nog achter.” Ze werpt ook de vraag op wat te doen met functies waarin meer vrouwen dan mannen werken.

Het College van Bestuur wil bovendien wachten op de nieuwe streefcijfers voor het nieuwe strategische plan. Diversity dean Janneke Plantenga, die in een interview met dagblad AD zegt huiverig te staan tegenover een quotum, is nieuwe streefcijfers aan het formuleren. Deze streefcijfers moeten  in 2025 gehaald zijn, zegt Ottow. “Daarna willen we deze discussie voortzetten.” De streefcijfers gaan wel weer uit van gemiddelden. Maar, voegt directeur Human Resources Aletta Huizenga toe, “vrijblijvend zijn ze niet”.

Goodwill
Het College van Bestuur krijgt hierin steun van de twee studentleden van de Vrije Student die de nota van hun collega-raadsleden niet onderschrijven. De meerderheid is echter teleurgesteld. Schrijvers en Van Driel willen graag dat er ook ruimte is in de discussie voor gendergelijkheid voor álle functies en niet alleen voor het wetenschappelijk personeel en de verschillende besturen. “Streefcijfers kunnen werken maar het resultaat hangt vaak af van de goodwill van besturen”, zegt Schrijvers. “Nu hebben we een College van Bestuur dat goodwill toont, maar wat als het bestuur een andere samenstelling heeft?” Ook merkt ze op dat de UU het misschien goed doet in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten, maar dat Nederland het slecht doet in vergelijking met het buitenland. “Een bescheiden quotum dat over 10 jaar gehaald moet worden, kan inspirerend werken voor andere universiteiten.”

Diversity dean UU wil liever geen quotum

In een interview met het Algemeen Dagblad van 13 juni 2020 zegt diversity dean Janneke Plantega dat ze huiverig staat tegenover een quotum. “Ik kan me voorstellen dat in bepaalde hardnekkige situatie een quotum zinvol kan zijn. Maar ik weet niet of we heel strak moeten gaan zitten op 40 procent minimum voor álle posities, binnen álle faculteiten. Op sommige onderdelen van de universiteit is 70 procent vrouw. Moeten we dan een mannenquotum gaan instellen?” Ze ziet meer heil in bewustwording en de juiste uitstraling, schrijft het AD.

Advertentie