UU en HU versoepelen regels om bestuursbeurs te krijgen

Studentenvereniging UMTC krijgt bestuursbeurzen, hier tijdens de UIT-parade augustus 2019, foto DUB

Na lang soebatten zijn de studenten uit de Universiteitsraad dan toch akkoord gegaan met de nieuwe percentages voor erkenning en bestuursbeurzen voor studentenorganisaties. De medezeggenschappers van de Hogeschool Utrecht hadden eind vorig jaar hun zegen al gegeven aan het verlagen van de percentages.

Het onderwerp ‘beleidskader studentenorganisaties’ stond in december van het vorige jaar al op de agenda van de Universiteitsraad. In dit beleidskader staan de afspraken die de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht maken met de verenigingen. Omdat de instellingen het verenigingsleven onlosmakelijk verbonden zien aan de academische vorming van studenten, worden verenigingen erkend en bestuurders financieel tegemoet gekomen. Zij moeten dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen die te maken hebben met studentaantallen, doelgroep, inclusie en gedragsregels.

Erkenning betekent dat verenigingen onder meer gebruik mogen maken van faciliteiten op de hogeschool of universiteit en worden uitgenodigd voor academische bijeenkomsten als de Dies. Daarnaast kunnen de verenigingen in aanmerking komen voor bestuursbeurzen. De beurzen zijn een tegemoetkoming voor bestuurders van verenigingen die door hun bestuurswerk een jaar niet kunnen studeren of niet naast het bestuurswerk kunnen werken. De UU trekt hier jaarlijks een kleine miljoen euro voor uit.

Aangepaste percentages
Tot nog toe gold de zogeheten 80-20 regeling als het om beurzen en erkenning gaat; dit hield in dat 80 procent van de leden van een vereniging moet studeren aan de HU of UU. Door de 80-20 regeling blijkt een aantal verenigingen echter in nood te zijn komen. Het is voor verenigingen soms moeilijk om de 80 procent nog te halen. Dit komt onder meer omdat leden die aanvankelijk studeerden aan de HU of UU hun studie elders vervolgen, maar nog wel lid van de vereniging blijven. Ook worden steeds meer studenten lid die bij een andere instelling studeren zoals de Universiteit van Humanistiek of de HKU. Deze instellingen betalen niet mee aan de regeling en die studenten worden daarom niet meegerekend. De HKU stelt overigens wel een bestuursbeurs ter beschikking aan haar studenten die een bestuursfunctie bekleden van een erkende organisatie.

Om verenigingen die steeds meer moeite hebben aan de 80 procent te voldoen, tegemoet te komen, willen de HU en de UU de regeling voor het volgende toetsingsmoment in 2021, versoepelen. Wie erkenning wil, hoeft nog maar 70 procent HU- of UU-studenten onder haar leden te hebben. Voor een bestuursbeurs gaat het percentage omlaag naar 75 procent.

Uitstel blijkt geen afstel
Het voorstel van de besturen van de HU en de UU ligt sinds eind 2019 op tafel, maar de studentgeleding van de Universiteitsraad heeft in de vergadering van december het voorstel niet willen behandelen. Zij wilden eerst een onderzoek naar vermeende misstanden bij het toekennen van bestuursbeurzen in de vorige periode. Daarnaast wilden de studenten zowel voor het toekennen van beurzen als erkenning het percentage van 80 verlagen naar 70, omdat een aantal verenigingen anders nog steeds buiten de boot zou vallen.

De rector vond het vreemd dat de studenten in de U-raad de koppeling maakten tussen de vermeende misstanden en de nieuwe regeling. Volgens Henk Kummeling kunnen deze los van elkaar worden behandeld. Het duurde tot de raadsvergadering van 13 februari om de U-raadsleden te overtuigen dat een onderzoek naar het toekennen van beurzen in het verleden, geen gevolgen hoeft te hebben voor het maken van nieuwe afspraken.

Rector Kummeling ging niet mee in het verzoek om ook het percentage voor bestuursbeurzen te verlagen. “Ik heb jullie gevraagd om met voorbeelden te komen van verenigingen die het zou betreffen, maar die zijn uitgebleven. Als deze regel grote nadelige gevolgen heeft voor een vereniging dan kunnen we daar incidenteel een mouw aanpassen, maar ik wil geen generieke regel voor een uitzondering. Als de raad niet instemt met ons voorstel, dan blijft de huidige 80-20 regeling van kracht.”

Na deze opmerking werd gestemd. De universiteitsraad bleek unaniem voor de nieuwe afspraken. Het onderzoek naar de vermeende misstanden rondom het toekennen van beurzen in voorgaande jaren gaat gewoon door.

Advertentie