Verenigingen meldden meer overtredingen gedragscode ontgroening

Creative commons: Pixabay

Een dronken verenigingslid valt in slaap tussen de kandidaat-leden tijdens het introductiekamp van één van de Utrechtse gezelligheidsverenigingen. Als hij wakker wordt, plast dit verenigingslid op een aspirant-lid en zijn matje en slaapzak. De vereniging grijpt meteen in en laat het lid in spe douchen en voorziet hem van schone spullen. De wilplasser wordt naar huis gestuurd en geschorst. 

Het is één van de zeventien zaken die afgelopen zomer werden gemeld bij de Adviescommissie Introductie Tijd Utrecht (AIU). Bij dit orgaan moeten de zeven grote gezelligheidsverenigingen verantwoording afleggen over het verloop van de kennismakingstijd. De AIU ziet toe dat verenigingen de gedragscode naleven.

Van de zeventien incidenten zijn er vier waarbij de gedragscode is overtreden. Dat is net zoveel als het aantal overtredingen van de laatste zeven jaar samen.  Die incidenten zijn door de adviescommissie, conform de gedragscode, direct gemeld aan het universiteitsbestuur. 

Volgens UU-woordvoerder Maarten Post laat het rapport zien dat verenigingen intensief contact hebben gehad met de adviescommissie. "Dat vinden de universiteit en hogeschool belangrijk. De meldingsbereidheid bij vereniging is hoog en de besturen nemen bij incidenten hun verantwoordelijkheid."

Artikel gaat verder onder de grafiek

Onder druk alcohol drinken
Uit het verslag van de AIU blijkt, dat meerdere vereniginsleden tijdens de afgelopen kennismakingstijd zijn geschorst vanwege hun gedrag. Zeven van de zeventien voorvallen resulteerden in een schorsing van één of meerdere leden. Zo is bij één vereniging een groep leden tot en met de kerst niet welkom, omdat deze leden het introductiekamp verstoorden. Daarbij is ‘een aantal kandidaat-leden fysiek geraakt’. Wat dat precies betekent laat het verslag dat alle incidenten heeft geanonimiseerd, in het midden.

De universiteit laat desgevraagd weten dat twee kandidaat-leden door een groep verenigingsleden tegen de grond zijn gewerkt.  Zoals de AIU aangeeft is adequaat gereageerd door het bestuur van de vereniging", zegt woordvoerder Maarten Post. "De leden zijn geschorst en er heeft na de kennismakingstijd een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de vereniging, een bestuurslid van de UU, een lid van AIU en een vertegenwoordiger van de HU. De betreffende groep leden moet volgend jaar bij de jaarlijkse bespreking van het Draaiboek KMT 2019 van de verenigingen met de AiU aanwezig zijn.”

In twee andere gevallen werd leden een schorsing opgelegd, omdat aspiranten het gevoel hadden dat zij onder druk alcohol moesten drinken. Een ander verenigingslid was niet meer welkom bij de introductieperiode, omdat hij een lid in spe letterlijk op zijn tenen had getrapt. En weer een ander lid werd geschorst omdat hij een kandidaat-lid ‘hard op de schouder tikte’ met een waaier.

Luizenuitbraak en ongelukkige roetsj van glijbaan
De aard van de meldingen van incidenten is heel divers. Zo werd een aspirant lid geschampt door een golfkar, brak een een lid in spe een stukje tand af tijdens een activiteit, liep een kandidaat een ‘flinke snee’ op in zijn voet doordat hij in een stuk glas landde na een roetsj van een glijbaan en was er een luizenuitbraak in één van de kampen.  Daarnaast moesten enkele toekomstige verenigingsleden vanwege medische redenen zoals migraine, blindedarm- of blaasontsteking naar het ziekenhuis of hun ouders. Het zijn incidenten waarvan de Adviescommissie Introductietijd Utrecht veelal zegt dat het verenigingsbestuur daar adequaat en zorgvuldig op heeft gehandeld. 

Een ‘medisch’ incident dat volgens de commissie wel voorkomen had moeten worden vond plaats in de eettent van één van de introductiekampen. Doordat de tent niet goed gelucht was en dus erg heet, vielen er drie aspiranten flauw en werden er nog eens 25 tot 30 onwel. "Er is adequaat opgetreden, maar de AIU heeft aan de vereniging meegedeeld dat deze situatie voorkomen had moeten worden; het had namelijk tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden. De temperatuur in de tent had eerder gecontroleerd moeten worden en er had voldoende water ter plaatse moeten zijn", zo staat in het verslag.

Zeventien incidenten van vier verenigingen
De incidenten die dit jaar werden gemeld vonden plaats bij UVSV (7 gemelde voorvallen), USC (4), Veritas (5) en UMTC (1). Biton, SSR-Nu en Unitas maakten geen melding van incidenten. 

De afgelopen 15 jaar meldden Utrechtse gezelligheidsverenigingen in totaal 180 incidenten. Van 22 daarvan werd melding gedaan bij het universiteitsbestuur. Unitas trok het vaakste aan de bel: 1 op de 3 meldingen was afkomstig van die vereniging. SSR-Nu trok in die periode het minst vaak aan de bel, zij deden slechts één melding in 15 jaar tijd. De andere gemelde incidenten vonden plaats bij: UMTC (2), Biton (6), UVSV (24), USC (31) en Veritas (55). 

Dit jaar waren vier van de zeventien incidenten volgens de adviescommissie ernstig genoeg om te melden bij het College van Bestuur van de UU. Het aantal gemelde overtredingen was daarmee dit jaar net zo hoog als het totaal aantal overtredingen in de zeven jaar daarvoor. Alleen in 2007 en 2010 werden er meer incidenten (beide keren 5). Anderen jaren waren het er vaak geen of één.

Hoewel het aantal overtredingen van de Gedragscode dus hoger is dan afgelopen jaren, is dat volgens de adviescommissie niet zorgwekkend. De stijging van het aantal meldingen ziet de AIU ‘als een positief signaal’. “Het geeft aan dat de verenigingen niet schromen om snel de AIU in te schakelen voor een consult van welke aard dan ook. Het is speculatief om dit te wijten aan de persaandacht van dit jaar voor het fenomeen introductietijd.”

De zeventien incidenten

Van de zeven Utrechtse gezelligheidsverenigingen meldden vier verenigingen de afgelopen introductieperiode zeventien incidenten bij de Adviescommissie Introductie Tijd Utrecht (AIU). Om een beeld te krijgen van wat er zoals gemeld wordt, geven we hieronder een korte samenvatting van elk incident. Bij de redactie van DUB is niet bekend welk incident bij welke vereniging heeft gespeeld en of de betrokkenen mannen of vrouwen waren.

 1. Een kandidaat-lid wordt geschampt met een soort golfkar. Er is geen letsel. Lid in spe stopt een paar dagen later met kennismakingstijd. Maar heeft aangegeven dat incident niet de reden is. Hijwil eerste jaar aan studie besteden.
 2. Een aspirant botst tijdens een activiteit tegen een hekje. Daarbij breekt een stukje tand af. De kandidaat is naar de tandarts gebracht en heeft daarna de kennismakingstijd afgerond. De vereniging heeft naderhand nog contact gehad met de moeder van de aspirant. Die was geschrokken, maar tevreden met de handelswijze van de vereniging.
 3. Een verenigingslid tikt een kandidaat-lid ‘hard’ op de schouder met een waaier. Het lid moet haar excuses aanbieden en is niet welkom bij de rest van de introductietijd.
 4. Door een miscommunicatie zijn er te weinig nektasjes waarin aspirant-leden die afhankelijk zijn van verplichte acute medicatie, hun medicatie kunnen bewaren. Binnen 24 uur is dit opgelost.
 5. Drie verenigingsleden in spé vallen flauw en nog eens 25 tot 30 toekomstige leden worden onwel door de hitte in de eettent. De introductiecommissie biedt hulp en na ongeveer 15 minuten kan het programma hervat worden. De AIU vindt dat de situatie voorkomen had moeten worden. “Het had namelijk tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.”
 6. Een aantal leden geeft een kandidaat-lid een slok port. Het kandidaat-lid had niet het gevoel dat hij dit kon weigeren. Het bestuur van de vereniging biedt zijn excuses aan en de betrokken leden worden sancties opgelegd. De AIU meldt bij het College van Bestuur van de UU dat de gedragscode is overtreden op punt 2.3. Daarin staat onder andere dat alcohol voor aspirant-leden verboden is.
 7. Een kandidaat-lid vertoont zowel verbaal als non-verbaal ‘regelmatig opmerkelijk gedrag’. De aspirant kan daarmee een bedreiging vormen voor andere (kandidaat)leden. Het bestuur besluit, na intensief contact met iemand van de adviescommissie met psychologische kennis, hem uit te sluiten van de kennismakingstijd. Het besluit is aan de student en één van zijn ouders uitgelegd. “Het bestuur heeft aangegeven dat het kandidaat-lid enkel voor dit jaar is uitgesloten, maar in principe volgend jaar weer welkom is.”
 8. Een aspirant-lid heeft vermoedelijk een blindedarmontsteking en wordt naar het ziekenhuis gestuurd voor nader onderzoek. Het lid wordt geadviseerd rust te houden en doet dat thuis. Enkele dagen later wordt hij geopereerd. De aspirant doet enkele dagen later in aangepaste vorm mee aan de kennismakingstijd.
 9. Een lid van een subcommissie van de Introductietijdcommissie valt dronken in slaap in de tent met kandidaat-leden. Als het verenigingslid wakker wordt plast hij over een kandidaat-lid heen. De desbetreffende aspirant mag meteen douchen en krijgt nieuwe slaapspullen (matje en slaapzak). Het verenigingslid is aangesproken, de toegang tot het kamp ontzegd, uit zijn functie gezet en geschorst. De adviescommissie vindt dat de gedragscode op twee punten is overschreden. Allereerst mag er volgens de gedragscode slechts beperkt alcohol gedronken worden. En ten tweede is er volgens de commissie een inbreuk gedaan op de lichamelijke integriteit van de aspirant.
 10. Een groep leden verstoort het introductiekamp tijdens een bezoek. Ondanks verzoeken zich aan de gedragscode te houden, gebeurt dit niet. “Een aantal kandidaat-leden is fysiek geraakt.” De hele groep verenigingsleden wordt van het terrein verwijderd. Deze leden mogen allemaal zes weken niet bij verenigingsactiviteiten zijn. De verenigingsleden die verantwoordelijk waren voor het fysieke contact zijn geschorst tot en met de kerst. Volgens de adviescommissie is de gedragscode overschreden. Die stelt namelijk dat fysiek of geestelijk geweld tegen aspirant-leden verboden is. De adviescommissie adviseert het College van Bestuur van de UU om studentenverenigingen op te roepen dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.
 11. Een verenigingslid trapt een aspirant op de tenen. Omdat het lid in spe een maand eerder zijn teen had gebroken, wordt er een controle gedaan in het ziekenhuis. De teen blijkt niet gebroken of gescheurd. Het verenigingslid wordt de toegang tot de introductie ontzegd. De AIU stelt vast dat het verbod op fysiek geweld is overtreden.
 12. Een kandidaat-lid wordt naar huis gestuurd vanwege een verminderde nierfunctie en blaasontsteking. De gezondheidsproblemen waren bekend bij de vereniging maar ondanks voorzorgsmaatregelen ontwikkelde het kandidaat-lid een nierbekkenontsteking. Omdat de student een deel van de kennismakingstijd mist zou hij officieel geen lid kunnen worden van de vereniging, maar bestuur besluit – gelet op de bijzondere situatie – een uitzondering te maken.
 13. De migraineklachten van een aspirant nemen toe ondanks medicijnen. Het lid komt verder warrig over. De huisarts adviseert rust. Dus gaat het lid in spe een aantal dagen naar huis. Nadat de aspirant hersteld is, sluit hij zich weer bij de introductie aan. Naar aanleiding van de aanval zijn er (preventieve) maatregelen getroffen; het voedingspatroon van de aspirant is iets aangepast en hij had meer rustmomenten.
 14. Bij een spel moet een kandidaat via een glijbaan het water in. Daarbij komt hij terecht in glas. Een ‘flinke snee’ in zijn voet wordt gehecht door de huisarts. De student is vervolgens naar een logeeradres gebracht en heeft pijnstillende medicatie gekregen. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om de voet 48 uur niet te belasten.
 15. Bij (kandidaat)leden worden luizen geconstateerd. Iedereen is uit voorzorg gekamd en gecontroleerd.
 16. De vertrouwenspersoon van de vereniging meldt dat een lid van de vereniging het ‘balboekje’ van een kandidaat-lid schijnt te hebben afgepakt en op de grond te hebben gegooid. Daarna is er bier op zijn lichaam gekomen. Onderzoek van het bestuur heeft geen bewijs opgeleverd. Desondanks is het betreffende lid geschorst voor de rest van de introductietijd.
 17. Een aspirant heeft een slok bier gekregen van een lid. De kandidaat had niet het idee dat hij kon weigeren. Hij voelde zich onder druk gezet. Het bestuur heeft het lid aangesproken en geschorst. De adviescommissie heeft dit gemeld aan het College van Bestuur van de UU, omdat het een overtreding van de gedragscode is.

Advertentie