Waarom zou ik WOinActie steunen?

De voorbije maanden heeft het landelijke platform WOinActie aandacht gevraagd voor de onderfinanciering van de universiteiten. Sinds 2000 is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten met 68 procent toegenomen, maar is de rijksbijdrage per student met 25 procent afgenomen. Daardoor is op veel afdelingen de werkdruk onhoudbaar geworden, en dreigt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar te komen. In dergelijke omstandigheden blijven de verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs die de studenten beloofd was als tegenprestatie voor het afschaffen van de basisbeurs waarschijnlijk uit. WOinActie eist dan ook dat de financiering van de universiteiten hersteld wordt, en dat twee recent aangekondigde bezuinigingen van de baan gaan.

Demonstratie op 14 december
In september werden door het hele land colleges in de openbare ruimte gegeven om de eisen van WOinActie kracht bij te zetten. Ook in Utrecht werden er publieke colleges op het Domplein gegeven, en werd er ook een debat georganiseerd waarover DUB verslag deed. Ondertussen is de volgende actie aangekondigd: alle studenten en medewerkers worden opgeroepen om op vrijdag 14 december ’s middags deel te nemen aan een demonstratie in Den Haag. Die demonstratie wordt op dit moment voorbereid, en de details zullen op korte termijn bekend gemaakt worden.

Wellicht vragen sommigen studenten en medewerkers aan onze universiteit zich af waarom WOinActie te steunen. Heeft het wel zin om mee actie te voeren voor een betere financiering van de universiteiten?

Successen zijn geboekt
Ja, het heeft zin! Want het is helder dat WOinActie in een paar maanden al een aantal successen heeft geboekt.

Ten eerste is het nu geen punt van discussie meer dat de werkdruk aan de universiteiten voor vele medewerkers te hoog is; dat was een paar jaar geleden nog wel anders. Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft in een debat erkend dat dit een reëel probleem is. Hier en daar is er nog een enkeling die vindt dat het geen probleem is dat wetenschappers geen normaal leven buiten hun werk kunnen hebben en hun gezondheid op het spel moeten zetten om hun werk goed te doen, maar verder is er grote eensgezindheid dat de huidige situatie onhoudbaar is.

Ten tweede hebben Kamerleden vragen gesteld bij de bespreking van de begroting van OCW in de Tweede Kamer, daarbij gevoed door de opiniestukken die door wetenschappers en studenten actief binnen WOinActie gepubliceerd zijn (zoals bijvoorbeeld dit recente stuk van René Koekkoek).

Ten derde zijn meer wetenschappers en studenten zich bewust geworden van de situatie waarin we ons bevinden, en dat deze situatie op termijn onhoudbaar is. Door die informatie en bewustwording is het ook helder geworden dat wie bezwijkt aan de werkdruk dat niet moet zien als een individueel falen dat met een coach of een cursus timemanagement opgelost kan worden. De excessieve werkdruk is een structureel probleem en vraagt daarom om structurele oplossingen.

Ten vierde is het te verwachten dat WOinActie de onderhandelingspositie van de College van Besturen van de Nederlandse universiteiten in hun gesprekken met de overheid versterkt. Immers, wie moet onderhandelen over budgetten en regels en daarbij kan wijzen op een grote groep boze medewerkers en studenten, staat sterker dan wie moet onderhandelen terwijl er nergens een spoortje van onvrede te bekennen is.

WOinActie bereikt dus concrete doelen, en is noodzakelijk om de jarenlange afnemende financiering van de universiteiten (in verhouding tot het aantal studenten) te keren. We ondervinden dan ook heel veel steun voor de eisen van WOinActie. Op een paar uitzonderingen na laten vele wetenschappers (desgevraagd) weten achter de analyse, de eisen, en het protest van WOinActie te staan. Dat was ook duidelijk te zien aan de grote bereidheid om het rode vierkantje te dragen bij de opening van het academiejaar.

Strijd van lange adem
Het is echter te verwachten dat dit een strijd van lange adem zal zijn. De onderfinanciering van het universitair onderwijs is geen unicum want ook in andere publieke sectoren wordt geprotesteerd. Wellicht is het daarom wachten op een kabinet dat bereid is om meer te investeren in de hele publieke sector. Tot die tijd is het belangrijk om te blijven protesteren tegen de roofbouw die er op wetenschappers/docenten gepleegd wordt, en daarbij kan WOinActie uw hulp goed gebruiken.

De elf landelijke actiecomités van WOinActie hebben vorige week besloten om op vrijdag 14 december ’s middags te gaan demonstreren in Den Haag, in de buurt van het gebouw van het ministerie van OCW. Aan bijna alle Universiteiten in Nederland hebben de CvBs ondertussen aangegeven deze demonstratie te ondersteunen. Ieder van ons zal de beslissing moeten nemen of we daar een halve dag aan opofferen of niet. Maar we kunnen dit ook zien als een kans om onze bijdrage te leveren aan het verder onder druk zetten van de overheid om de universiteit weer adequaat te financieren.

Wie graag de komende vier weken mee wilt helpen met het verspreiden van posters en andere vormen van mobiliseren, is van harte welkom op de wekelijkse vergaderingen van WOinActie. Die zullen de komende drie weken plaats vinden op dinsdag van 12.30 tot 13.30 in de binnenstad, op de volgende locaties:
Dinsdag 27 november (12.30 -13.30 uur): Drift 23, k.0.12
Dinsdag 4 december (12.30 -13.30 uur): Janskerkhof 13, k.0.06
Dinsdag 11 december (12.30 -13.30 uur): Drift 6, k.0.07

Wie zich wilt aanmelden om wekelijkse informatie-updates te hebben, kan mailen naar WOinActie@gmail.com

Advertentie