Zorg dat Covid-19 regeling ook geldt voor promovendi UMCU

Veel promotietrajectenhebben door de huidige Covid-19-crisis vertraging opgelopen. Hier hebben meerdere factoren een rol in gespeeld, waaronder vertraagd veldwerk, gesloten laboratoria, ziekte of mantelzorg. Promovendi aan de Universiteit Utrecht hebben sinds juli vorig jaar de mogelijkheid tot verlenging van hun aanstelling.

Promovendi van het UMC Utrecht zijn echter uitgesloten van deze regeling. Dit zijn bij uitstek de onderzoekers die zich aan het front van de crisis hebben ingezet bij ziekenhuizen; van wie het eigen onderzoek moest wijken voor Covid-19 onderzoek; of van wie onderzoek is onderbroken doordat laboratoria gesloten waren.Deze promovendi hebben nog altijd geen duidelijkheid over de mogelijkheid hun onderzoek goed af te ronden. Wij vinden het enorm kwalijk dat er rechtsongelijkheid is ontstaan tussen twee typen promovendi: Degenen die promoveren bij de faculteit geneeskunde (UMCU) en bij de andere faculteiten (UU).

Ernst van de zaak
Bij de totstandkoming van de UU verlengingsregeling is altijd vermeld dat het UMCU met een gelijksoortige regeling zou komen. Hier hebben wij in onze rol als Universiteitsraad en promovendibelangenorganisatie Prout vanaf het begin aandacht voor gevraagd. Inmiddels zijn er ook op landelijk niveau afspraken gemaakt over de financiering van vertraagd onderzoek. Zo heeft de minister van OCW in oktober al besloten dat onderzoeksorganisatie NWO geld moest vrijmaken voor vertraagd onderzoek. De beschikbare 20 miljoen wordt verdeeld over alle universiteiten, inclusief de UMC’s. Waarom is er dan nog altijd niks bekend?

Het College van Bestuur van de UU heeft geen zeggenschap op beleid of financiën van het UMCU en heeft zelf geen mogelijkheden om daadwerkelijk te interveniëren, alleen om te adviseren. Als universiteitsraad hebben we het college herhaaldelijk gewezen op de urgentie van de situatie en vrijwel bij elke mogelijkheid hiernaar gevraagd. Tijdens de afgelopen vergadering van de raad op 1 februari gaf rector magnicus Henk Kummeling nogmaals aan de ernst van de zaak te erkennen en bevestigde hij dit meerdere keren aangekaart te hebben bij het bestuur van de faculteit geneeskunde. Ook via andere kanalen (er is overleg geweest met de decaan geneeskunde, de Graduate School Life Science, beleidsmedewerkers, de Onderwijs &Onderzoeksraad van het UMCU, etc) is ons telkens op het hart gedrukt dat er een regeling zou komen, of in ieder geval: Dat er gecommuniceerd zou worden met promovendi, want tijdelijke onderzoekers hebben het recht te weten wat hun situatie en mogelijkheden zijn.

UMCU moet zich laten horen
Nu, bijna een jaar na het begin van de pandemie, tasten promovendi aan het UMCU nog altijd in het duister. Hier en daar hebben promotoren en vakgroepen het heft in eigen hand genomen en zijn er al contracten verlengd. Hoewel dit voor de individuele onderzoeker een oplossing is, zien we dit als een onwenselijke situatie omdat er zo ongelijkheid ontstaat tussen verschillende UMCU promovendi. Daarom is het ook belangrijk om UMCU breed te communiceren en regelingen te treffen voor álle benadeelde promovendi. Omdat dergelijke communicatie uit blijft, vragen wij hier nu publiekelijk aandacht voor.

Wij roepen via deze weg het bestuur van het UMC Utrecht op om twee acties te ondernemen. Allereerst, communiceer naar de promovendi en hun begeleiders over de gang van zaken. Ten tweede, stel de nodige middelen beschikbaar, zo spoedig als kan en op een manier die rechtvaardig is voor iedere promovendus.

Ondertekenaars:
PROUT, Promovendinetwerk Utrecht – Ellen Deelen, Özge Düdükcü, Jelmer Koorn
MD-PhD Committee UMCU – Sanne Groeneveld, Selma Kaffka genaamd Dengler, Maarten Huismans, Lyanne Derksen, Livia Dominicus
Promovendiraad Graduate School of Life Science
Utrecht Promovendipartij – Lieke Schrijvers, Anne van Veen
Erna van Wilsem – UMCU coordinator 
PhD programma Infection & Immunity
Universiteitsraad Utrecht

Advertentie