Faculteitsraad Geesteswetenschappen

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. De raad bestaat uit twaalf personeelsleden en twaalf studentleden en vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.