Diergeneeskunde gaat van acht naar drie departementen

Foto Yana Last, gemaakt voor Instagram

Vlak voor de zomervakantie kondigde decaan Wouter Dhert aan de organisatie van de faculteit drastisch te willen veranderen. Er lagen toen drie scenario’s op tafel waarvan het bestuur na overleg één scenario liet uitwerken. Dat scenario ligt nu vlak voor de kerstvakantie uitgewerkt op tafel. Alle medewerkers zijn op de hoogte gesteld en vanaf januari wordt het scenario besproken in de faculteit. De verwachting is dat dit voorjaar de faculteitsraad zijn advies kan uitbrengen over het concept reorganisatieplan en dat de raad in het najaar van 2019 wordt gevraagd in te stemmen met het  implementatieplan.

Van acht naar drie departementen
De faculteit Diergeneeskunde bestaat nu uit acht departementen die in omvang variëren van zo'n 40 tot 240 medewerkers. Dinsdag 18 december besloot het faculteitsbestuur om de organisatie om te vormen tot drie. De meeste departementen worden in hun geheel ondergebracht in een nieuw departement, behalve dat van de Pathobiologen: dit departement wordt gesplitst. De drie departementen worden ongeveer even groot met circa 250 tot 350 medewerkers.

De medewerkers hoeven niet te vrezen voor hun baan. Ook staan er geen bezuinigingen op de rol. “De reorganisatie is puur organisatorisch.” Dat kan wel tot gevolg hebben dat medewerkers een andere leidinggevende en nieuwe directe collega’s krijgen of dat ze moeten verhuizen naar een andere plek op het terrein van Diergeneeskunde.

Kerstboodschap
De decaan twijfelde over het tijdstip om alle medewerkers op de hoogte te stellen van de plannen, zo vlak voor de kerstdagen. “Maar uiteindelijk hebben we besloten dat toch te doen. We zijn voor maximale transparantie, en willen dit nieuws dus niet ophouden tot na de feestdagen.”

Dhert verwacht niet dat er grote onrust volgt op het bekendmaken van de wensen van het faculteitsbestuur. “Het was voor iedereen in de faculteit duidelijk dat er iets moest gebeuren. We zijn al langere tijd bezig om de cultuur te veranderen in de faculteit onder andere met het programma VET 2020 en het nieuw vastgestelde leiderschapsprofiel. Hiermee willen we meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen. Dit is een logische vervolgstap: de bestuursstructuur heeft een opfrisbeurt nodig.”

Studenten zullen op korte termijn niet veel merken van de organisatieverandering. Op langere termij is de verwachting dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat. “Het onderwijs wordt beter georganiseerd en dat moet afstralen op de kwaliteit.”

Volgens Dhert zijn in de onderzoeken naar een meer slagvaardige organisatie veel medewerkers betrokken geweest en ook de faculteitsraad. Daarnaast zijn bij de uitwerking van het organisatiemodel dat nu op tafel ligt, veel mensen al betrokken. "De faculteitsraad is nu al nauw betrokken bij het proces en steunt onze overwegingen bij dit scenario." Naar verwachting brengt de reaad in het nieuwe jaar een advies uit over het plan.

Inhoud vormt de basis

 Infographic Diergeneeskunde

De drie nieuwe departementen hebben een werktitel gekregen. Over de uiteindelijke namen zal nog worden overlegd, zegt de decaan. De indeling is gebaseerd op “de biologie”: expertises en disciplines vormen de uitgangsbasis.

In het eerste departement met de werktitel Clinical Sciences, komen de huidige departementen Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Gezondheidszorg Paard en een deel van Pathobiologie samen. Hieronder vallen dus de klinieken met patiëntenzorg.

Het Iras, Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en Dier in Wetenschap & Maatschappij vormen het tweede departement met de voorlopige naam Population Health Sciences. Het derde departement wordt gevormd door  Infectieziekten & Immunologie, Biochemie & Celbiologie en het andere deel van Pathobiologie met de adviesnaam Basic Sciences.

Faculteit, departementen, afdelingen, leerstoelgroepen
Het nieuwe faculteitsbestuur zal - wanneer het reorganisatie plan door alle partijen wordt goedgekeurd - in 2020 bestaan uit de decaan geflankeerd door vicedecanen die de portefeuilles  onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg krijgen. Daarnaast door een directeur en een studentassessor.

De drie departementen krijgen elk een hoogleraar aan het hoofd. Deze wordt bijgestaan door een manager bedrijfsvoering en een portefeuillehouder onderwijs, onderzoek en indien relevant patiëntenzorg. Elk departement heeft weer verschillende afdelingen met een hoogleraar als voorzitter en elke afdeling kent weer verschillende leerstoelen.

Het onderwijs en onderzoek worden ‘horizontaal’ georganiseerd. De undergraduate school of wel de bacheloropleiding krijgt een onderwijsdirecteur, net als de masteropleiding die Veterinary School heet. Voor het onderzoek komen er volgens het voorstel drie instituten met elk een directeur. De instituten krijgen de namen Veterinary biomedicine, One Health en One Medicine

Het ondersteunend personeel dat voor de gehele faculteit werkt, wordt georganiseerd in een facultaire ondersteuningsorganisatie. Ondersteuners die dichter op de werkvloer in een departement werkzaam zijn zoals het dierverzorgend personeel, blijven daar hun werk doen. Hierin verandert niet veel ten opzichte van de huidige obp-organisatie.

Met de nieuwe indeling is Diergeneeskunde op ongeveer dezelfde manier georganiseerd als alle andere faculteiten. Deze opzet geeft volgens de taskforce die scenario 1 heeft uitgewerkt, helderheid en komt daardoor de kwaliteitsbewaking van onderzoek en onderwijs ten goede.  Decaan Dhert denkt dat de faculteit slagvaardiger wordt: “Je krijgt de hoofden van drie departementen sneller aan tafel dan acht.”

Huisvesting
De faculteit denkt in het kader van de herindeling ook na waar de departementen gehuisvest moeten worden. “Wie samen in een departement zit, wil elkaar ook tegenkomen in hetzelfde pand. Vastgoed & Campus en het College van Bestuur zijn aan het bekijken hoe we onze huisvesting kunnen optimaliseren.” Bekend is dat het Androclusgebouw waar het meeste onderwijs is en waar veel medewerkers hun kamer hebben, al jaren op de rol staat om vervangen te worden door nieuwbouw. Ook het Gemeenschappelijke Dierenlaboratorium is toe aan vernieuwing. Hier huizen de proefdieren en het Iras. Dhert wil op dit moment niets kwijt over mogelijke plannen. “De faculteit is bezig om in samenwerkring met  V&C en het college een visie hierop te ontwikkelen.”

 

Advertentie