Studenten en medewerkers hebben bij verkiezingen in mei meer macht

Verkiezingsuiting op het fietspad naar De Uithof, foto Bas Koppe

Dit verkiezingsjaar mogen zowel medewerkers als studenten hun stem uitbrengen. Studenten doen dit jaarlijks omdat hun medezeggenschappers maar één jaar zitting hebben in een raad. Medewerkers zitten voor een periode van twee jaar in een raad en gaan dus niet jaarlijks naar de stembus.

Bij verkiezingen horen campagnes. Vooral de studentenlijsten laten van zich horen. Om hen te wijzen op de do and don'ts, heeft het Centraal Stembureau alle kandidaten opnieuw geattendeerd op de stemetiquette (pdf) die een paar jaar geleden is opgesteld. De gedragsregels moeten voorkomen dat medewerkers en studenten stemmen ‘kopen’. Zo kopte DUB in 2014 ‘Stem en krijg een roze koek’. Tijdens de verkiezingsdagen konden studenten in de verkiezingskraam van één van de studentpartijen hun stem uitbrengen en vertrekken met bijvoorbeeld een roze koek. “We hebben de etiquette opnieuw onder de aandacht gebracht, omdat we er vorig jaar klachten over kregen”, zegt Anne Marie Partridge van het Centraal Stembureau.

Meer macht aan de stemmer
Nieuw deze verkiezingen is dat twee kiesdrempels zijn verlaagd. Dit betekent dat een kandidaat gemakkelijker met voorkeursstemmen gekozen kan worden, maar ook dat restzetels ten deel kunnen vallen aan lijsten die de kiesdrempel net niet hebben gehaald. Het geeft de kiezer iets meer macht. Vanaf dit jaar mogen bovendien ook bursalen stemmen. Wil je checken of je staat ingeschreven als stemgerechtigde, kijk dan op de site www.uu.nl/stem.  

Nieuwe partijen voor de U-raad
De studenten die één van de twaalf plekjes in de U-raad ambiëren, krijgen er concurrentie bij. Naast de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUs) en lijst Vuur die al jaren in de U-raad zitten, heeft partij de Vrije Student zich gemeld. Deze partij werkt landelijk en zit bij verschillende universiteiten en hogescholen in de medezeggenschap.

Bij de personeelsgeleding is de zetelverdeling dit jaar nieuw. Van de twaalf zetels is een aantal gereserveerd voor niet-wetenschappelijk personeel en de rest werd verdeeld onder wetenschappers van alfa-, gamma- en bètamedische komaf. Deze laatste groep heeft nu een zetel moeten afstaan voor één docent-onderzoeker van Geneeskunde. Geneeskundigen hebben nu geen stem in de U-raad, omdat ze in dienst zijn van het UMC Utrecht.

Bij de personeelsleden is er al jaren één lijst, en dat is Vlam. Deze partij krijgt dit jaar concurrentie van een nieuwe partij: de UPP, de Utrechtse Promovendi Partij.

Zetels die leeg blijven
Het is nu al duidelijk dat na de verkiezingen een aantal zetels in medezeggenschapsraden leeg blijft. Dat is het geval bij de studentengeleding van Sociale Wetenschappen. Van de zeven zetels blijft er één leeg nadat een kandidaat zich had teruggetrokken. Bij Geesteswetenschappen blijft een OBP-zetel leeg. Gehoopt wordt dat volgend jaar een niet-wetenschapper zich meldt die de zetel vanaf het collegejaar 2018-2019 wil bekleden.

Ook voor de zetel van het faculteitsbureau van de Rebo-faculteit heeft zich geen kandidaat gemeld. Deze blijft echter niet vacant; de zetel gaat naar de lijst die de meeste stemmen krijgt, zo is besloten. Ander nieuws voor de Rebo-faculteit is dat lijst Vuur opnieuw meedoet bij deze faculteit.

Geen verkiezingen
Voor enkele medezeggenschapsraden of bepaalde zetels van een raad hoeven geen verkiezingen te worden uitgeschreven. Dit komt omdat er zich precies genoeg kandidaten hebben gemeld. Dit is onder meer het geval voor de Dienstraad van de Universitaire Bibliotheek, de faculteitsraad van Geowetenschappen en voor de studentengeleding van Geesteswetenschappen.

Kandidaten blijven tot 11 april geheim
Niet alle kiescommissies van de universiteit wilden al vertellen of er wel of geen verkiezingen komen. De kandidatenlijsten moesten vorige week worden ingeleverd en nu bekijken de commissies of de kandidaten voldoen aan alle criteria. Dit kan tot gevolg hebben dat een kandidaat afvalt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Dienstraad van de UBU. Er hadden zich zeven kandidaten gemeld voor de zes zetels, maar één kandidaat bleek net een dag te laat in dienst gekomen te zijn om mee te mogen doen.


Verkiezingsoverzicht

Hieronder volgt een verkiezingsoverzicht van de verschillende faculteiten inclusief University College Utrecht, dienstraden en Universiteitsraad. Dit overzicht wordt aangevuld als de kiescommissies de definitieve kandidatenlijsten bekendmaken.

UNIVERSITEITSRAAD

 

Alle medewerkers, studenten en bursalen  kunnen dit jaar stemmen voor de U-raad. Studenten kunnen kiezen uit drie lijsten: Vuur, de Partij voor de Utrechtse Student, PvdUs, en de Vrije Student. Het wetenschappelijk personeel kan dit jaar kiezen voor Vlam of de Utrechtse Promovendi Partij UPP.

Studenten
Er zijn 12 zetels voor studenten in de U-raad. De PvdUs doet mee met ‘ongeveer’ dertig studenten, Lijst Vuur doet mee met 30 studenten en de Vrije Student heeft 17 kandidaten ingeschreven.

Personeel
Ook het personeel heeft 11 zetels, evenredig verdeeld over de districten: alfa-gamma-bèta en het ondersteunend personeel (OBP). Zetel 12 is voor een docent-onderzoeker van Geneeskunde. Lijst Vlam heeft voldoende kandidaten weten te vinden voor een echte verkiezing en lijst UPP doet mee met twee kandidaten.


FACULTEITSRADEN

 

Faculteit Geesteswetenschappen

De faculteitsraad bestaat uit 24 leden van wie 12 het personeel en 12 de studenten vertegenwoordigen. Studenten hoeven dit jaar niet te stemmen voor de faculteitsraad, alle medewerkers mogen wel naar de stembus om een stem uit te brengen op een kandidaat voor het district Filosofie & Religiewetenschap. Bij Geesteswetenschappen mag je 'departementsoverstijgend' stemmen.

Studenten
Voor de 12 studentenzetels zijn er twee lijsten met in totaal 12 kandidaten. Op het laatste moment trok een 13de kandidaat zich terug waardoor verkiezingen niet nodig zijn.. Er zijn geen aantallen zetels gekoppeld aan de departementen. In de studentengeleding verdelen Lijst Vuur en Lijst Geestwaardig de zetels.

Personeel
De 12 zetels voor het personeel zijn wel verdeeld over de verschillende disciplines. Dit jaar zijn alleen verkiezingen voor het district Filofosie & Religiewetenschap waarvoor er drie kandidaten voor 2 zetels zijn. Tijdens de verkiezingen van 8 tot en met 10 mei a.s. kunnen alle medewerkers die in dienst zijn van de faculteit Geesteswetenschappen hun stem uitbrengen , dus ook degenen die voor een ander district werken.

Het district Talen, Literatuur & Communicatie (TLC) heeft 3 kandidaten voor de 3 zetels. Voor Geschiedenis & Kunstgeschiedenis en Media & Cultuurwetenschappen zijn 2 kandidaten voor 2 zetels. Bij het faculteitsbureau blijft één van de 3 zetels leeg.

Faculteit Diergeneeskunde

Voor de studentengeleding en een deel van de personeelsgeleding zijn verkiezingen nodig. Medewerkers en studenten hebben elk 8 zetels in de raad.

Personeel
Er zijn 8 zetels waarvan 5 voor het district 'Personeel pre- en paraklinische sector'. Hiervoor hebben zich 7 kandidaten gemeld en komen er dus verkiezingen.

Voor het district 'Personeel Klinische sector' hebben zich 3 kandidaten voor 3 zetels gemeld.  Hier zijn dus geen verkiezingen nodig.

Studenten
Studenten hebben 8 zetels: 4 voor bachelor- en 4 voor masterstudenten. Zowel de master- als de bachelorstudenten mogen stemmen.

De lijst Voor de Bachelorstudent komt met vijf kandidaten voor de 4 zetels. Bij de masterstudenten zijn de verkiezingen schijnbaar populairder met acht kanshebbers. Hier neemt lijst Kwaliteitzorgbestrijders het met vier kandidaten op tegen lijst Veterinaire Studentenbelangen die ook vier kandidaten hebben.

Faculteit Geowetenschappen

Er zijn 8 zetels voor studenten en 8 voor medewerkers. Elke discipline heeft recht op een aantal zetels. Voor elke zetel is een kandidaat gevonden waardoor er geen verkiezingen zijn. Ook bij de studenten zijn er geen verkiezingen.

Studenten
Er zijn 8 zetels voor studenten: 3 voor Sociale Geografie & Planologie, 2 voor Aardwetenschappen en Fysische Geografie en 3 voor IMEW (Innovation, Environmental & Energy Sciences).

Personeel
De zetelverdeling voor het personeel is als volgt: 2 voor Sociale Geografie & Planologie, 2 voor Aardwetenschappen, 2 voor IMEW. 1 voor de Facultaire Geodiensten en 1 voor Fysische Geografie.

Faculteit Sociale Wetenschappen

Er zijn 14 zetels in de faculteitsraad Sociale Wetenschappen: 7 voor studenten en 7 voor medewerkers. Voor de personeelsgeleding hebben zich twaalf kandidaten gemeld, dus komen er verkiezingen.

Studenten
Net als voorgaande jaren worden voor de 7 studentenzetels sollicitatiegesprekken gehouden. Eén van de organisatoren, Elsemiek Piepers, vertelt dat er zeven geschikte kandidaten waren gevonden, maar dat één kandidaat zich heeft teruggetrokken. Eén zetel blijft daardoor waarschijnlijk leeg. Elsemiek: “We hopen nog wel een zevende kandidaat te vinden, maar omdat de inschrijfperiode voorbij is, zal dit zevende lid geen stemrecht krijgen.”

Personeel
Voor de 7 zetels voor het personeel komen er wél verkiezingen. Er hebben zich twaalf kandidaten gemeld.

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Rebo)

Bij de faculteit Rebo mogen alle medewerkers en studenten naar de stembus. Zij mogen een 'departementsoverstijgende' stem uitbrengen. Maar niet voor alle districten zijn verkiezingen nodig. Dit geldt voor de personeelsgeleding van Bestuur -& Organisatiewetenschap en de studentgeleding van de Utrecht School of Economics.

Studenten
12 zetels waarvan 6 voor Rechtsgeleerdheid, 3 voor Economie en 3 voor Bestuur- & Organisatiewetenschap.

Voor de 3 studentzetels van Bestuur- & Organisatiewetenschap is er één lijst ingediend met vier kandidaten.

Voor de 6 studentzetels voor Rechtsgeleerdheid doet Lijst JSVU mee met zes kanidaten en Lijst Vuur met twee kandidaten.

De drie kandidaten die zonder verkiezingen de zetels van Economie gaan bekleden zijn van Lijst ECU '92.

Personeel
De medewerkers van de faculteit Rebo hebben samen 12 zetels waarvan 5 voor Rechtsgeleerdheid, 3 voor Economie, 3 voor B&O en 1 voor het Faculteitsbureau.

Bij Rechtsgeleerdheid zijn er voor de 5 zetels zeven kandidaten, voor de 3 van Economie zijn er vier kandidaten. B&O doet mee met drie kandidaten voor de 3 zetels en zijn dus zeker van een plek in de raad. Omdat er zich geen kandiaat heeft gemeld voor de zetel van het Faculteitsbureau gaat deze naar Rechtsgeleerdheid of Economie.

University College Utrecht

Er komen verkiezingen bij UCU voor het personeel. Voor de 4 zetels in de College Council hebben zich vijf kandidaten gemeld.

De studenten hebben ook 4 zetels. Op dit moment zijn de studentenverkiezingen bij UCU al in volle gang. Er doen vijf kandidaten mee. De uitslag van deze verkiezing wordt donderdagnacht verwacht.

Faculteit Bètawetenschappen

Ook de kiescommissie van de Bèta’s hult zich nog in raadselen. Er zijn in totaal 14 zetels, waarvan 7 voor het personeel (voor elk departement 1 en 1 zetel voor een medewerker van de bedrijfsvoering en 7 voor studenten (voor elk departement 1, plus een algemene zetel). Op 11 april worden de lijsten gepresenteerd.

Faculteit Geneeskunde

De faculteitsraad voor Geneeskunde heet sinds 2014 de Onderwijs- & Onderzoeksraad. De studentenraad heeft 9 zetels. Er zijn verkiezingen voor het district Geneeskunde. Daar zijn elf kandidaten voor 5 zetels. Voor de andere districten zijn er precies genoeg kandidaten en zijn verkiezingen dus niet nodig. Dit zijn drie kandidaten van de bachelors BMW/masters BMS en één kandidaat van de masters KGW (Fysiotherapiewetenschap, Verplegingswetenschappen en Logopediewetenschap).

De personeelsgeleding heeft ook 9 zetels. Vijf worden bekleed door leden van de Ondernemingsraad. Voor de 4 zetels van de zogeheten aanvullende leden van de O&O-raad is de stemperiode ruimer. Daar beginnen de verkiezingen al op 25 april en duren tot en met 10 mei. Deze kandidaten hebben allen een onderwijs- en onderzoekachtergrond


DIENSTRADEN

 

Dienstraad Universiteitsbibliotheek

Er zijn 7 zetels te vergeven en er zijn precies zeven kandidaten. Van de 7 hebben zich vier nieuwe kandidaten gemeld. Een achtste kandidaat mocht uiteindelijk niet meedoen, omdat zij pas op 1 maart in dienst was gekomen en de peildatum 28 februari was.

Universitaire Bestuursdienst

Voor de 9 zetels in de Universitaire Bestuursdienst  hebben zich tien kandidaten gemeld. Medewerkers van de UBD mogen dus gaan stemmen. Vier kandidaten doen mee met de Lijst TaMaBoLa, een afkorting van de eerste vier letters van de voornamen van de kandidaten Tammy Belle, Martin Vos, Bobby Baidjnath Misier en Laura Hendricx. Zij zitten op dit moment ook al in de Dienstraad. De zes andere kandidaten staan als enige kandidaat op 'hun' lijst. Het gaat om lijst FNV, lijst FSC, Kandidatenlijst O&O, lijst B. Aangeenbrug, lijst Hanneke Meerdink en lijst Annemarie Savidis. Ook bij de UBD mogen alle medewerkers een 'directieoverstijgende' stem uitbrengen.

Advertentie