UU overweegt 'jokerregeling' om voldoende te herkansen

Creative commons: Pixabay

Sinds dit collegejaar komen studenten die een voldoende halen voor een tentamen, niet meer in aanmerking voor een herkansing om hun cijfer te verhogen. Volgens het universiteitsbestuur was dat al nooit de bedoeling, maar was dat tot dit collegejaar in theorie wel mogelijk doordat de Onderwijs- en Examenregeling (OER) enige ruimte voor interpretatie overliet. Eind november stemde een nipte meerderheid van de Universiteitsraad in met een verhelderende passage die een einde maakte aan de optie om een voldoende te herkansen.

Het resulteerde in onvrede onder studenten. Zij hadden onder andere het gevoel dat de positie van de Utrechtse student op de arbeidsmarkt verslechterde doordat studenten van andere universiteiten wel de mogelijkheid hadden om een zes op te krikken tot een acht. De Studentengeleding van de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur om die reden maandag gevraagd een ‘jokerregeling’ op te nemen in de OER van volgend collegejaar. Daarmee zou het voor studenten mogelijk worden om één voldoende per jaar te herkansen.

De deur naar het herkansen van voldoendes, werd vorig jaar dichtgehouden door de personeelsgeleding van de U-raad. Zij stemden in met een verscherping van de OER-regels. De medewerkers vreesden dat een ‘herkansingscircus’ de bestaande werkdruk onder docenten vergroot. Met het nieuwe voorstel hopen de studenten de docenten tegemoet te komen. “Er is gekozen om de mogelijkheid aan te bieden per academisch jaar", schrijven de initiatiefnemers, "zodat bij nominaal studieverloop een student driemaal in de gelegenheid gesteld kan worden om een voldoende eindcijfer te herkansen in de bachelor en eenmaal in de master. Waarbij het laatst behaalde, en dus niet het hoogste, cijfer telt. Deze herkansing wordt gemaakt tijdens het reguliere tweede toetsmoment. Hierdoor hoeven docenten geen extra toetsen te maken, hetgeen een verhoging van de werkdruk voorkomt.” Vanwege deze restricties verwachten de studenten dat de “de wijziging niet zal leiden tot ongelimiteerd herkansen”.

Rector Henk Kummeling noemde het voorstel “sympathiek”. “Het is een waardevol voorstel, dus laten we kijken of het te realiseren valt.” Tegelijkertijd heeft de rector op dit moment onvoldoende zicht op de gevolgen van de jokerregeling om opname in de OER te honoreren. Daarom wil hij eerst ervaringen opvragen bij onder andere de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) die vorig jaar experimenteerde met de ‘troefkaart’-regeling. Met name de werkdruk is daarbij een belangrijk punt. “Wij zagen de werkdruk ook als eventueel probleem”, reageerde U-raadslid Sebastiaan Wijnands in het gesprek met de rector. “Als er andere mogelijkheden zijn voor studenten om een voldoende te herkansen die voor minder werkdruk zorgen, dan onderzoeken we die graag.”

Tags: herkansing

Advertentie