*Update* U-raadslid geschorst door Vuur vanwege lekken

Foto: DUB

Floris Boudens maakte, tijdens een vertrouwelijk agendapunt van de commissievergadering Strategie, Huisvesting en Organisatie van de Universiteitsraad op 18 juni, stiekem een geluidsopname. Deze deelde hij, samen met het vertrouwelijke stuk, in een Whatsappgroep van Vuur met daarin onder andere studenten die volgend collegejaar beëdigd worden als Universiteitsraadslid. Dat wordt het raadslid dat de reiskostendeclaraties van collegevoorzitter Anton Pijpers aanhangig maakte bij Kamerleden en onlangs verkozen werd tot medezeggenschapper van het jaar, niet in dank afgenomen. Het is één van de redenen voor zijn schorsing.

Boudens maakte een opname van dit vergaderpunt en stuurde deze aan de nieuwe raadsleden, omdat hij vond dat er met twee maten gemeten werd. Bij een bespreking ‘achter gesloten deuren’ is het gebruikelijk dat alle bezoekers de raadszaal verlaten, tenzij de opsteller van het stuk bepaalde personen in vertrouwen meeneemt. Dit keer mochten toeschouwers Harmen Binnema, de nieuwe voorzitter van de raad, en een redacteur van DUB bij de bespreking blijven. Terwijl de studenten die volgend jaar in de raad komen, de zaal moesten verlaten. Bij zowel de student- als personeelsgeleding zorgde dit tijdens de voorbespreking voor discussie en verwarring over de vertrouwelijkheid van het stuk.

Boudens: “Ik vond het bullshit dat de nieuwe Universiteitsraadsleden niet bij de bespreking van het huisvestingsplan mochten zijn. Het stuitte mij tegen de borst dat onze opvolgers informatie werd ontzegd, die Harmen Binnema en een redacteur van DUB wel kregen. Als Binnema die informatie krijgt als onderdeel van zijn inwerkproces, waarom de nieuwe U-raadsleden dan niet? Zij verdienen toch ook een inwerkproces? Dus heb ik de vergadering opgenomen en die opname via de groepsapp van Vuur naar de nieuwe U-raadsleden gestuurd, omdat ik hen vertrouwde met de informatie.”

Lek is spreekwoordelijke druppel
Volgens eigen zeggen schatte Boudens in dat zijn partijgenoten zijn actie wel zouden begrijpen en hem voldoende vertrouwden om te weten dat hij de geluidsopname niet ook met bijvoorbeeld de media zou delen. Dat bleek een verkeerde inschatting. Leden van Vuur trokken diezelfde dag nog aan de bel bij onder andere de opsteller van het vertrouwelijke stuk, de voorzitter van de U-raad, het universiteitsbestuur, de voorzitter van de personeelsgeleding van de Universiteitsraad en enkele andere betrokkenen. Reden hiervoor was dat in de groepsapp van Vuur drie studenten zitten die niet verkozen zijn tot medezeggenschapper en dus in de toekomst geen toegang gaan krijgen tot het stuk.

Vijf dagen later, op zondag 23 juni volgde de brief van het Vuur-bestuur waarin Boudens wordt medegedeeld dat hij is geschorst voor een periode van twee weken (t/m 7 juli). Het lekken van vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie is “absoluut geen passend gedrag voor een raadslid van Vuur”, zo staat er in de brief. Het lijkt de spreekwoordelijke druppel, want in de brief wordt verwezen naar "eerdere recente gebeurtenissen waarbij de constructieve samenwerking met de fractie werd ondermijnd en onfatsoenlijk taalgebruik binnen de universiteitsraad werd gebruikt”.

Geschorst als verenigingslid, niet als fractielid
Volgens Job Petersen, vicevoorzitter van vereniging Vuur, wordt met ‘eerdere gebeurtenissen’ niet de actie van Boudens bedoeld waarin hij de reiskostendeclaraties van collegevoorzitter Anton Pijpers onder de aandacht bracht bij Kamerleden. Ook de betrokkenheid van Boudens bij de oprichting van de nieuwe Universiteitsraadspartij WOinActie wordt niet bedoeld. Het gaat volgens hem over voorvallen in het persoonlijke contact tussen Boudens en andere leden van Vuur. Petersen wil daar "in het belang van Floris" niet meer over zeggen dan wat al in de brief staat: “beledigend, ongepast en onfatsoenlijk”.

De schorsing houdt in dat Boudens niet langer aanwezig mag zijn bij “interne beraadslagingen en activiteiten” van Vuur. Het betekent niet dat hij ook is geschorst als fractielid en uit de partij is gezet. Vuur kent een scheiding tussen de vereniging en fractie. Boudens zal daarom aanstaande maandag bij de laatste Universiteitsraadsvergadering van het collegejaar gewoon aanwezig zijn als fractielid van Vuur. De maatregel is meer een sociale straf, aldus Petersen. Of ingelaste pauze. Zo mag Boudens vrijdag niet bij de Algemene Ledenvergadering en barbecue van Vuur zijn.

Volgens Petersen is daarvoor gekozen omdat het op dit moment hoofdzakelijk wringt in het sociale contact met Boudens. “Daarnaast speelt mee dat er maandag de laatste raadsvergadering van het jaar is. Dat is dus voor alle Universiteitsraadsleden de laatste kans om iets te betekenen voor de studenten van de UU. We wilden Floris die kans niet ontnemen door hem uit de partij te zetten en het jaar zo met elkaar afsluiten. Floris heeft zich het afgelopen jaar namelijk wel erg hard ingezet voor studentenwelzijn en andere grote thema's binnen de Universiteitsraad.”

Dat neemt niet weg dat de partij niet boos is dat Boudens informatie heeft gelekt. “Inhoudelijk heeft Floris wel een valide punt, maar dat had de fractie niet tijdens de vergadering laten merken. Het College van Bestuur had tijdens de commissie al toegezegd dat er een speciale vergadering zou komen voor alle nieuwe Universiteitsraadsleden waarin zij bijgepraat zouden worden over het strategisch huisvestingsplan. Onder andere omdat slechts een beperkt deel van de nieuwe U-raad vorige week bij de commissie aanwezig was. De nood was dus niet zo hoog voor zo'n drastische maatregel. De rest van de fractie is door het bestuur van Vuur berispt over de communicatie met Floris.” Inmiddels heeft Boudens de toezegging van het universiteitsbestuur gekregen dat de nieuwe U-raad maandag bij het vertrouwelijke deel van de vergadering mag zijn, waar het Strategisch Huisvestingsplan opnieuw besproken wordt.

Geen veilige sfeer binnen U-raad
Fred Toppen, voorzitter van de Universiteitsraad, verbindt geen consequenties aan het feit dat Boudens informatie heeft gelekt. Het reglement van orde van de Universiteitsraad schrijft voor dat leden gebonden zijn aan geheimhouding als het aankomt op vertrouwelijke stukken, maar niet wat de eventuele strafmaatregelingen zijn als deze geheimhouding wordt gebroken. En is er ook geen precedent uit het verleden. Er werd voor zover bekend nog niet eerder vertrouwelijke informatie door een U-raadslid gelekt.

Eerder deze week was nog een vergadering van de student- en personeelsgeleding van de U-raad ter voorbereiding op de laatste vergadering met het College van Bestuur. Hier werd afgesproken dat Boudens zelf mag beslissen of hij aanstaande maandag bij de raadsvergadering wil zijn. Wel werd tijdens deze voorbespreking gezegd dat verschillende raadsleden hebben aangegeven dat zij zich niet meer vrij voelen om in de aanwezigheid van Floris vrijuit te praten in het vertrouwelijke deel. Boudens heeft het gevoel dat met die opmerking impliciet toch werd aangestuurd op zijn afwezigheid bij de volgende U-raadsvergadering. Toppen: “Wat mij betreft is Boudens maandag gewoon welkom, en dat heb ik hem ook gezegd. Voorafgaand aan het besloten deel van de vergadering zal ik mondeling nogmaals benadrukken dat het een vertrouwelijk deel betreft – en dat daar discretie bij hoort. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt om vrijuit te spreken.”

Toppen benadrukt daarnaast dat Boudens voorafgaand aan de vergadering had kunnen vragen of de nieuwe U-raadsleden bij de behandeling van de vertrouwelijke stukken mochten zijn. Die vraag was dan aan de opsteller van het stuk voorgelegd, zoals voor Binnema en de DUB-redacteur is gebeurd. “We hebben dit tijdens de vergadering niet handig aangepakt. We gaan zorgen dat in de toekomst vooraf heldere afspraken worden gemaakt, om dit soort verwarring te voorkomen.”

Update woensdag 26 juni om 23.00 uur: Floris Boudens heeft woensdagavond zijn lidmaatschap bij Vuur opgezegd. Dit betekent dat hij maandag op persoonlijke titel in de Universiteitsraadsvergadering zit. In de mail waarin hij het bestuur van Vuur informeert, heeft hij zestien redenen opgesomd die hem hebben gemotiveerd van de partij "te scheiden". "Door deze affaire is mij duidelijk geworden dat ik in feite nooit welkom was binnen de partij maar getolereerd werd." 

Advertentie