Medezeggenschap en bestuur toegankelijker voor internationale student

De universiteitsraad in vergadering, foto DUB

Studenten van buiten Europa mogen naast hun studie hooguit 16 uur per week werken. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten op basis van een studievisum fulltime in Nederland aan de slag gaan, is een werkvergunning verplicht.

Tot voor kort golden deze beperkingen ook voor bepaalde extra curriculaire activiteiten, zoals het lid zijn van een medezeggenschapsraad of het bekleden van een bestuursfunctie bij een vereniging. In de praktijk is 16 uur per week nogal krap, waardoor veel internationale studenten voor dit soort functies buiten de boot vielen.

De UU heeft dit probleem vorig jaar aangekaart bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Die beloofden te werken aan een oplossing met minder bureaucratie, zo meldde de UU in september 2019 op haar Intranet.  Door het UWV is inmiddels de aanvraag Verklaring Vrijwilligerswerk aan de Universiteit Utrecht toegekend, waarbij de Universiteit Utrecht toestemming wordt verleend om vreemdelingen (lees: niet-EU studenten) vrijwilligerswerkzaamheden te laten verrichten. Dit betreft niet alleen de medezeggenschap, maar ook activiteiten in het kader van (internationale) voorlichting.

Volwaardig
Door de wijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’ wordt er nu een vrijstelling opgenomen voor de werkvergunningsplicht voor medezeggenschaps- of bestuursfuncties. Dit betekent dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) volwaardig aan deze activiteiten kunnen deelnemen. De vrijwilligersverklaring voor niet-EER studenten aan de UU die de medezeggenschap in willen, is daardoor niet meer nodig.

Nuffic en studentenorganisatie ISO zijn tevreden. “Als instellingen internationale studenten aantrekken, is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages. Wel is een stageovereenkomst verplicht waarbij de stageverlener, student en onderwijsinstelling betrokken zijn.

Advertentie