Hele raad vraagt om grotere supermarkt

Omgevingsvisie Utrecht Science Park aangenomen

Impressie van USP in de toekomst
Impressie uit de omgevingsvisie

De instemming van de gemeenteraad met de omgevingsvisie is het sluitstuk van een proces dat al enkele jaren in beslag neemt. In deze visie legt de gemeenteraad vast hoe het Utrecht Science Park zich de komende decennia mag gaan ontwikkelen.

Belangrijke uitgangspunten in het document dat al in juni 2021 openbaar werd gemaakt, zijn een groei van het aantal woningen en een toename van zowel de bedrijvigheid als de levendigheid in het gebied dat door velen nog steeds De Uithof wordt genoemd. Daarvoor zou de bereikbaarheid, vooral met het openbaar vervoer, moeten verbeteren en het gebied autoluw en groener moeten worden.

Full service-supermarkt
Begin dit jaar werd duidelijk wat de belangrijkste kritiekpunten van belanghebbenden en omwonenden op het plan waren. En daar hebben de raadsleden de afgelopen maanden klaarblijkelijk goed naar gekeken, zo bleek vorig week.

Met stip op 1 stonden tijdens de inspraakronden de vele klachten over de supermarkt in het Utrecht Science Park. De huidige Spar wordt te klein en te duur bevonden, maar in de nieuwe visie was er alleen ruimte voor een iets grotere supermarkt. Daarbij werd onder meer meegewogen dat er een grote supermarkt komt aan de Archimedeslaan in het aangrenzende Rijnsweerd.

Dit voorjaar kwam de PvdA-fractie al met een petitie en een motie in de gemeenteraad. In het enige amendement op de omgevingsvisie dat vorige week werd aangenomen – zelfs met algemene stemmen – staat dat het USP ruimte moet gaan bieden aan een grote “full service supermarkt”. De fractie van GroenLinks merkte in een stemverklaring wel op dat daarbij een aanzuigende werking op autoverkeer moet worden voorkomen.

Andere locatie Olympos
Twee andere amendementen werden verworpen. Vooral de Partij voor de Dieren verzette zich tegen extra fietspaden door de weilanden ten oosten van het Utrecht Science Park, maar kreeg daarvoor weinig steun. En ook het amendement ‘Spaar de schapenweide’ kreeg onvoldoende stemmen. Met dat laatste amendement wilden initiatiefnemers Partij voor de Dieren en Volt voorkomen dat van de grasweide bij de entree van De Uithof een parkachtig gebied wordt gemaakt.

Bij sommige van de tegenstemmers bij dit amendement speelde mee dat ze de optie willen openhouden dat op de plek van de schapenweide in de toekomst sportvelden aangelegd kunnen worden. De afgelopen maanden speelden de sportvoorzieningen voor studenten een prominente rol in de discussie over de omgevingsvisie.

Sportstichting Mesa Cosa en veel studentensportverenigingen hopen op een verhuizing naar de westkant van het Utrecht Science Park, onder meer omdat de ruimte op de huidige locatie naar hun mening te beperkt is. Maar in de omgevingsvisie wordt ervan uitgegaan dat sportende studenten voorlopig niet gaan verhuizen.

Vooral de raadspartijen CDA en VVD maakten zich in de aanloop naar de besluitvorming over de omgevingsvisie hard voor een andere locatie voor het sportcentrum. Een motie ‘Geef Sport de Ruimte’ van het CDA die daartoe opriep, haalde het niet. Een afgezwakte motie van de VVD die opriep tot ‘Goed onderzoek naar de locatie van Olympos’ werd wel aangenomen.

Steun voor windenergie
Twee moties waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen erop toe te zien dat het Utrecht Science Park levendiger en leefbaar wordt (onder meer door meer horeca en cultuur) en groener (onder meer door geveltuinen en groene daken) werden door de wethouder overgenomen en hoefden niet in stemming te worden gebracht.

De motie ‘Wind mee op het USP’ werd ten slotte ook met een meerderheid van de stemmen aangenomen. Het voornemen van de UU om windmolens te plaatsen op het USP leidt tot ongerustheid bij omwonenden, bleek eerder tijdens inspraakprocedures. De meeste gemeentepartijen vinden echter dat het stadsbestuur de plannen van de UU om eigen energie op te wekken moet ondersteunen, al merken ze daarbij op dat er serieus moet worden gekeken naar de zorgen van burgers.

 

Advertentie