Aarzeling HU veroorzaakt vertraging ondertekening gedragscode studentenclubs

Creative commons: Pixabay

De nieuwe gedragscode zou vanaf dit collegejaar moeten gelden voor alle studentenorganisaties die een financiële of niet-financiële ondersteuning van de HU of UU krijgen. De universiteitsraad ging in juli, na enkele aanpassingen, akkoord met het document waarin rechten en plichten van de organisaties vermeld staan.

Een ondertekening door alle cultuur-, sport, gezelligheidsverenigingen, bleef echter uit. De Hogeschoolraad moest daarvoor ook akkoord gaan met de gedragscode, omdat de verenigingen ondersteuning ontvangen van beide onderwijsinstellingen. De code blijkt echter binnen de medezeggenschap van de HU op ‘onoverkomelijke bezwaren’ te stuiten. Daardoor is de gedragscode op dit moment alleen ondertekend door studieverenigingen van de universiteit.

De UU en HU willen de gedragscode invoeren naar aanleiding van twee incidenten waarmee de onderwijsinstellingen vorig jaar in het nieuws kwamen; de undercoveropnames die werden gemaakt tijdens het introductiekamp van gezelligheidsvereniging UVSV en de klachten van ouders over de liedbundel van de studievereniging van Aardwetenschappen. Om dat in de toekomst te voorkomen staan er in het document afspraken waar enerzijds de studentbestuurders zich aan moeten houden en wat de hogeschool en universiteit daar anderzijds in ruil voor toezeggen. Zo staat in de code dat studenten geweld, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering afwijzen. En belooft de universiteit bij een (vermoedelijk) incident altijd eerst contact op te nemen met de vereniging, voordat er wordt gesproken met de media.

'Gedragscode in strijd met vrijheid van meningsuiting' 
Dat de gedragscode nog niet aan alle studentenorganisaties is ondertekend, komt volgens medium Trajectum doordat de Hogeschoolraad tot nu toe nog niet heeft ingestemd met de gedragscode. Afgelopen woensdag leek zich een krappe meerderheid van de Hogeschoolraad tegen de code af te tekenen. Zo wordt in de vergadering genoemd dat de code teveel plichten en te weinig rechten voor de studentenorganisaties zou hebben. Daarnaast gaf een deel van de raad aan dat zij vinden dat één van de plichten in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het gaat daarbij om de zin “Het bestuur van de studentenorganisatie tolereert geen gedragingen en uitlatingen waardoor de studentenorganisatie of de universiteit of hogeschool in diskrediet wordt gebracht.”

Vanwege die twijfels heeft de Hogeschoolraad nog geen formeel besluit genomen over de gedragscode. Aangezien het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht op het document heeft, betekent dit dat zonder akkoord de gedragscode niet ondertekend kan worden door alle Utrechtse studentenorganisaties. En alleen organisaties die uitsluitend ondersteuning van de UU krijgen de gedragscode kunnen tekenen. Dit komt neer op alleen de UU-studieverenigingen.

Het is onduidelijk wat er gebeurt als de Hogeschoolraad niet instemt met het document. Een situatie waarbij elke studentenorganisatie één gedragscode van de HU ondertekent en één gedragscode van de universiteit, wordt niet werkbaar geacht.

UU-woordvoerder Maarten Post wil echter niet op de zaken vooruitlopen. “Als de hogeschool zegt: ‘We doen het niet’, dan gaan we op dat moment kijken wat er moet gebeuren.” Dat Utrechtse studentenorganisaties tot die tijd hun handtekening niet onder het document zetten is volgens Post vervelend, maar “vloeit er ook geen bloed uit”. De UU heeft de indruk dat studentenorganisaties al doordrongen zijn van de geldende normen en waarden. Het document wordt door velen van hen slechts gezien als een bevestiging van de regels die ze al hebben. "De cultuur van een vereniging hangt niet af van een handtekening."

De Hogeschoolraad heeft op woensdag 28 november opnieuw een gesprek met het bestuur van de HU. Het is mogelijk dat er dan wel een formele stemming plaatsvindt over de gedragscode.

Advertentie