UU wil samen met andere universiteiten in gesprek met ABP over beleggingen

University Rebellion voerde actie voor het Bestuursgebouw om ABP duurzamer te maken, foto s DUB

De afgelopen weken heeft de universitaire en hogeschoolgemeenschap met verschillende acties laten weten tegen de investeringen van haar pensioenfonds ABP te zijn. Het gaat om beleggingen in olie, kolen en gas. Het zou gaan om 17 miljard van de totale beleggingsportefeuille van 493 miljard euro. Deze type beleggingen stroken niet met de duurzame doelen van bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht en dragen niet bij aan de klimaatdoelen, zeggen de actiegroepen. Omdat werknemers in het hoger onderwijs verplicht bij het ABP pensioen opbouwen, kunnen zij hun ongenoegen niet uiten door het ABP te verlaten, zij vinden dus dat de besturen in het hoger onderwijs druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat ABP een duurzame belegger wordt. Veel studenten ondersteunen deze wens.

Gisteren, 19 mei, demonstreerde een tiental studenten van University Rebellion voor het Bestuursgebouw in het Utrecht Science Park. In de regen ontvouwden ze hun spandoeken en schreven leuzen op karton en lazen de brief voor waarmee de studenten het College van Bestuur willen overtuigen druk uit te oefenen op ABP. Ze hadden een krijtactie gepland, maar moesten door de heftige regenbuien rond het middaguur hiermee wachten tot de stoep weer droog was. Dat duurde nog enkele uren.

University Rebellion sluit zich aan bij de andere acties die gehouden worden om ABP over te halen direct te stoppen met hun investeringen in fossiele brandstoffen. Zo stonden ze dinsdag ook bij het protest bij het stadhuis waar ambtenaren – die ook verplicht bij het ABP pensioen opbouwen – aan het gemeentebestuur vroegen in gesprek te gaan met ABP. Ook steunen ze de acties van 10 mei waarop Fossiel Vrij Hoger Onderwijs Utrecht een petitie lanceerde en wetenschappers van de UU verenigd in Scientist4Future een enquête online zetten om te peilen hoe de universitaire gemeenschap denkt over de investeringsportefeuille van ABP.

Het pensioenfonds had aan het Hoger Onderwijs Persbureau laten weten te streven naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. ABP zou niet op korte termijn de investeringen in olie, kolen en gas kunnen stoppen.

Het bestuur van de UU laat in een schriftelijke reactie weten, op de hoogte te zijn van de zorgen van haar studenten en werknemers, maar vindt dat de universiteit sterker staat als alle Nederlandse universiteiten samen optrekken. Op korte termijn, zo schrijft het universiteitsbestuur, zal de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten, VSNU, in gesprek gaan met het ABP over de beleggingen.

Foto University Rebellion

Eén van de dingen die daar ter tafel zal komen, is dat het ABP duidelijk moet maken waarom het pensioenfonds vindt dat de banden met bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen juist helpen bij de verduurzaming van die bedrijven.

Het universiteitsbestuur verwijst verder naar een brief die de UU in 2016 stuurde naar ABP toen vanuit de universitaire gemeenschap ook werd gevraagd ABP in zijn jasje te trekken over de niet-duurzame beleggingen. Daarin vraagt de UU aan ABP om alleen nog te beleggen in "energievormen die energiebestendig" zijn.

De schriftellijke reactie van het College van Bestuur:
De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. De Universiteit Utrecht draagt bij aan de oplossing door de eigen bedrijfsvoering aan te passen zodat we 2030 zelf in CO2-neutraal zijn, en door het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis. Duurzame ontwikkeling is een van de pijlers van het Strategisch Plan van de UU.

We zijn ook in contact met andere organisaties en moedigen hen aan bij te dragen aan de noodzakelijk transitie. Het College van Bestuur heeft al in 2016 een brief geschreven aan het ABP. In die brief stond:

Vanuit de wetenschap is er brede consensus dat het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen schadelijk is voor het systeem aarde. Het is een ethisch dilemma in hoeverre wij toekomstige generaties met de erfenis van ons handelen kunnen belasten. Het is evident dat een transitie essentieel is voor het welzijn van onze samenleving op lange termijn.

ABP heeft de mogelijkheid om te fungeren als accelerator van de transitie naar een duurzame samenleving. De  UU roept ABP op om deze kans te benutten. Concreet vraagt de UU aan ABP om:

*Te beleggen in energievormen die energiebestendig zijn.
*Bedrijven binnen de portefeuille van ABP die nog niet doordrongen zijn van de       klimaatproblematiek en de urgentie te verleiden tot transitie;
*Een duidelijke langetermijnvisie te formuleren die voorbij 2020 strekt, gekoppeld aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs.

Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. In 2020 was ABP het hoogst scorende pensioenfonds met een score van 4,3 uit een maximum van 5. Desalniettemin blijft de vraag: kan en moet ABP meer doen?

ABP beheert de pensioenen van de UU-medewerkers. Onder hen leven sterke zorgen over het klimaat. En studenten delen die zorgen. We weten dat deze kwestie niet alleen in ónze universitaire gemeenschap breed leeft, maar op alle universiteiten. Daarom is afstemming binnen de VSNU gezocht.

Het is het meest effectief als we sectorbreed met ABP in gesprek gaan. Waar ABP stelt dat juist engagement met de olie-industrie helpt om de transitie te bewerkstelligen is het belangrijk dat de acties, voortgang en effectiviteit van dit engagement gedeeld worden en overtuigend zijn. Het gesprek, tussen de VSNU-delegatie en het ABP, zal op korte termijn plaatsvinden.

 

Advertentie